Title:
Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA)
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Vodnik je uvodni zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa, enega izmed temeljnih del slovenske dialektologije. Zasnova knjige je dvodelna. Uvodna poglavja so namenjena predstavitvi več kot petdesetletne zgodovine nastajanja gradivske zbirke. Osrednja pozornost velja začetnemu obdobju, v katerem je nastala zasnova atlasa, ter vsem temeljnim metodoloških vprašanjem, ki si jih je zastavljala slovenska lingvistična geografija – ustroju vprašalnice, gostoti raziskovalne mreže ter načinu ureditve in transkripcije zbranega gradiva.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-79-X

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 154 pages • appendices

Price

not for sale