Opis

Knjiga Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika vsebuje prispevke in razprave z dvodnevnega istoimenskega posveta. Obravnavana so vprašanja zasnove in izdelave novega slovarja, kot so sestava geslovnika, pravopisne rešitve, vprašanje narečnega gradiva in etimoloških osvetlitev, vprašanje prikaza frazeologije in terminologije v slovarju.

V delu so obravnavane tudi težnje v sodobni leksikografiji v primerjavi z izkušnjami, pridobljenimi pri sestavljanju Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ter uporaba sodobnih jezikovnih tehnologij na osnovi jezikovnih korpusov. Na podlagi razprav so predlagani nekateri odgovori na zastavljena vprašanja.

Kazalo vsebine

I. Predgovor

Program Strokovnega posveta

Uvodne besede in pozdravni nagovori

Janez Orešnik

Oto Luthar

Marko Snoj

Prispevki in razprave

Jakov Müller: Kritične misli in zamisli o SSKJ

Ana Vidovič Muha: Poskus določitve meril slovarskega pomena

Jerica Snoj: Novi slovar: spodbuda za posodobitev slovenskega slovaropisja

Vojko Gorjanc: Jezikovnotehnološka podpora slovarskemu delu

Erika Kržišnik: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju

Marjeta Humar: Terminologija v novem slovarju slovenskega jezika

Andreja Žele: O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika

Marko Snoj: Etimološke osvetlitve v novem slovarju slovenskega jezika

II. Pozdravni nagovor Jože Trontelj

Prispevki in razprave

Tomo Korošec: K izboljšanju redakcije členkov v SSKJ (Ob pripravah zasnov za novi slovar slovenskega jezika)

Irena Stramljič Breznik: Pomenski opisi rastlinskih poimenovanj v novem slovarju slovenskega jezika

Klára Buzássyová: Slovar sodobnega slovaškega jezika (Z vidika zasnove in organizacije dela)

Dunja Brozović Rončević: Organizacija Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje

Jožica Škofic: Oznake za izgovorjavo v novem slovarju slovenskega jezika

Peter Weiss: Skupaj ali narazen v novem slovarju slovenskega jezika

Sklep Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-114-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 153 strani

Cena

razprodano