Table of content

I. Predgovor

Program Strokovnega posveta

Uvodne besede in pozdravni nagovori

Janez Orešnik

Oto Luthar

Marko Snoj

Prispevki in razprave

Jakov Müller: Kritične misli in zamisli o SSKJ

Ana Vidovič Muha: Poskus določitve meril slovarskega pomena

Jerica Snoj: Novi slovar: spodbuda za posodobitev slovenskega slovaropisja

Vojko Gorjanc: Jezikovnotehnološka podpora slovarskemu delu

Erika Kržišnik: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju

Marjeta Humar: Terminologija v novem slovarju slovenskega jezika

Andreja Žele: O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika

Marko Snoj: Etimološke osvetlitve v novem slovarju slovenskega jezika

II. Pozdravni nagovor Jože Trontelj

Prispevki in razprave

Tomo Korošec: K izboljšanju redakcije členkov v SSKJ (Ob pripravah zasnov za novi slovar slovenskega jezika)

Irena Stramljič Breznik: Pomenski opisi rastlinskih poimenovanj v novem slovarju slovenskega jezika

Klára Buzássyová: Slovar sodobnega slovaškega jezika (Z vidika zasnove in organizacije dela)

Dunja Brozović Rončević: Organizacija Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje

Jožica Škofic: Oznake za izgovorjavo v novem slovarju slovenskega jezika

Peter Weiss: Skupaj ali narazen v novem slovarju slovenskega jezika

Sklep Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-114-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 153 pages

Price

sold out