Skip to main content
Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008


Edited by: Andrej Perdih
Year: 2009Table of content

I. Predgovor

Program Strokovnega posveta

Uvodne besede in pozdravni nagovori

Janez Orešnik

Oto Luthar

Marko Snoj

Prispevki in razprave

Jakov Müller: Kritične misli in zamisli o SSKJ

Ana Vidovič Muha: Poskus določitve meril slovarskega pomena

Jerica Snoj: Novi slovar: spodbuda za posodobitev slovenskega slovaropisja

Vojko Gorjanc: Jezikovnotehnološka podpora slovarskemu delu

Erika Kržišnik: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju

Marjeta Humar: Terminologija v novem slovarju slovenskega jezika

Andreja Žele: O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika

Marko Snoj: Etimološke osvetlitve v novem slovarju slovenskega jezika

II. Pozdravni nagovor Jože Trontelj

Prispevki in razprave

Tomo Korošec: K izboljšanju redakcije členkov v SSKJ (Ob pripravah zasnov za novi slovar slovenskega jezika)

Irena Stramljič Breznik: Pomenski opisi rastlinskih poimenovanj v novem slovarju slovenskega jezika

Klára Buzássyová: Slovar sodobnega slovaškega jezika (Z vidika zasnove in organizacije dela)

Dunja Brozović Rončević: Organizacija Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje

Jožica Škofic: Oznake za izgovorjavo v novem slovarju slovenskega jezika

Peter Weiss: Skupaj ali narazen v novem slovarju slovenskega jezika

Sklep Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
price
sold out


Keywords
collective volume
collective volume
dictionaries
lexicography
proceedings
Slovene language
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR