Skip to main content
Slovensko-nemški slovar (1894–1895). Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž)..


Avtor: Maks Pleteršnik
Leto: 2006


To klasično delo slovenskega slovaropisja je bilo zaradi količine zajetega besedja (102.522 iztočnic) in kvalitete njegove predstavitve že ob izidu (1894–1895) deležno izjemne pozornosti in laskavih ocen v domačih in tujih strokovnih krogih in ostaja tudi po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika še vedno naš najobsežnejši slovar in edini tezavrus slovenskega jezika. Ob knjižnem in narečnem besedišču 19. stoletja zajema tudi pomembnejši del besedja starejših obdobij od Trubarja dalje.

Maks Pleteršnik (1840–1923) je slovar izdelal na podlagi gradivskih zbirk Oroslava Cafa, Frana Miklošiča, Frana Levstika, Frana Erjavca idr. in jih dopolnil s svojimi izpisi iz leposlovja, časopisja, strokovne literature in slovarjev, npr. Cigaletovega, tako da delo zajema domala vso relevantno besedje, ki je bilo do 19. stoletja kot knjižno ali narečno evidentirano na območju od Rezije do Porabja, od Bele krajine do Koroške. Posebno trajno vrednost daje Pleteršnikovemu slovarju sistemsko tonemsko zaznamovano besedje (razen pri mladem prevzetem), navedbe virov ali pa lokacija, od koder besedje izvira itd. Zato je slovar tudi danes temeljni vir za leksikalne, oblikotvorne, sinonimne, frazeološke, akcentološke, terminološke, etimološke, dialektološke, slovaropisne … raziskave slovenskega jezika in nepogrešljiv vsakomur, ki ga slovenščina zanima profesionalno ali ljubiteljsko.

Izjemna vrednost tega slovenskega kulturnega spomenika, njegova nedosegljivost številnim domačim in tujim povpraševalcem različnih strok in nujnost po digitalizaciji starejših tiskov nasploh so bili razlogi za novo iz frakture transliterirano izdajo Pleteršnikovega slovarja v knjižni in elektronski obliki na CD-ju (2006, ISBN 961-6568-32-9) in na spletu (2010). Nova izdaja Pleteršnikovega slovarja odpravlja tehnične in redaktorske nedoslednosti izvirnika ter odstopanja pri prepisovanju posameznih besed iz citiranih virov. Vsebuje dodatni besedili K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja Metke Furlan in Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju (s karto v prilogi) Metke Furlan in Silva Torkarja. Kartografski prikaz z več kot 350 lokacijami ilustrira prostorsko zastopanost besedja v slovarju.

Od oktobra 2011 kupci knjige brezplačno dobijo CD-ROM, iz izdelka je umaknjena tudi aktivacijska zaščita. Enolicenčne verzije programa, tudi vse tiste, ki so bile prodane od leta 2006, lahko odslej namestite na več kot en računalnik in aktivirate le prek spleta (ročna telefonska namestitev ni več možna). Uporabniki operacijskega sistema Windows 7 ali višje le s pomočjo posebnega programa na Amebisovem strežniku (http://www.amebis.si/datoteke/index.htmlpregledovalnik_asp32). Program na svoj računalnik lahko prenesete iz spletnih strani ZRC ali podjetja Amebis, kjer najdete tudi posebne ponudbe za mrežne verzije programa (za podjetja).Kazalo vsebine

Prvi del

Pripomnje

Znamenja

Kratice

Slovar A–O

Drugi del

Slovar P–Ž

Dodatki in popravki

K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja (Metka Furlan)

Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju (s karto v prilogi)

(Metka Furlan in Silvo Torkar)
Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
nemščina
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR