Naslov:
Slovenski lingvistični atlas 1. Človek – telo, bolezni, družina
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Uvodna poglavja monografije bralca seznanjajo z zgodovino tega nacionalnega projekta ter z metodologijo komentiranja, interpretiranja in kartiranja zbranih jezikovnih podatkov. Sledijo seznami krajev in zapisovalcev z letnicami zapisov ter seznam v SLA 1 zajetih vprašanj iz pomenskega polja »človek« – telo, bolezni, družina. Uvodno poglavje dopolnjujejo seznam uporabljene jezikoslovne literature, ki omogoča kakovostnejšo orientacijo po predstavljenem narečnem gradivu, narečna karta slovenskega jezika s točkami SLA ter karti o starosti zapisov in strukturi zapisovalcev. Sledi osrednji del monografije, tj. komentarji in pripadajoče jezikovne karte formata A3 z indeksi zbranega narečnega besedja.

Komentarji imajo enotno zgradbo, v kateri je sistematično predstavljeno obravnavano vprašanje in z njim povezana problematika interpretacije, morfonološka analiza vseh narečnih leksemov, posebnosti kartiranja in opozorilo na sorodne karte v izbranih lingvističnih atlasih. Karte predstavljajo izjemno leksično in besedotvorno bogastvo slovenskih narečij in njihovo premišljeno jezikoslovno interpretacijo, omogočajo pa tudi primerjalno analizo slovenskega narečnega besedja in njegove tvorjenosti, izvora in skupaj z indeksi tudi nekaterih glasoslovnih razvojev tako znotraj nacionalnega oz. jezikovnega prostora kot tudi v primerjavi z drugimi jeziki. Knjiga je opremljena z ustreznim znanstvenim aparatom (kazala, opombe, strokovna literatura, dialektološka transkripcija), terminologija je dosledno izpeljana in temelji na najnovejših jezikoslovnih spoznanjih.

Še ...

Atlas, ki bo izhajal vsaj še trideset let (Tanja Jaklič, Delo, 28. 6. 2016): http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/atlas-ki-bo-izhajal-vsaj-se-trideset-let.html

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-357-0

Specifikacija

trda vezava • 42 × 29,7 cm + 17 × 24 cm • 328 + 404 strani • dva zvezka (atlas + komentar)

Cena

40,00 EUR (redna); znižano (prvotno 110 EUR)