Slovar slovenskih frazemov

Avtor: Janez Keber
Leto: 2011


Slovar slovenskih frazemov je nastal med slovarskimi projekti, ki od leta 2001 potekajo v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Z nekaj spremembami in dopolnitvami je izdelan po konceptu, ki je bil objavljen leta 2000 v Jezikoslovnih zapiskih (št. 6, str. 81–116). V obsežnem slovarju je večina najpomembnejših frazemov, ki se uporabljajo v slovenskem knjižnem jeziku, in sicer v vseh njegovih zvrsteh. Sestavljen je iz uvodnega in slovarskega dela. V uvodnem delu je na kratko pojasnjeno, kako je ta slovar nastajal, kako je zasnovan in kaj bomo našli v njem. Med vidiki zelo kompleksne slovarske obravnave frazemov je treba omeniti zlasti ponazarjanje rabe frazemov s citati, podatke o nastanku, izvoru ter navajanje pomensko ustreznih ali sorodnih tujih frazemov.

V Slovarju slovenskih frazemov so frazeološki slovarski sestavki navedeni abecedno po besednih iztočnicah – sestavinah frazemov. Posamezni frazem je v slovarskem sestavku pojasnjen s sedmih v zasnovi pojasnjenih in komentiranih vidikov. Tu je treba poudariti pomembnost zadnjih treh, tj. ponazarjanje rabe frazemov s citati iz klasičnega listkovnega gradiva, po katerem sta bila npr. narejena Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis, in iz elektronskega besedilnega korpusa Nova beseda ter drugih spletnih, klasičnih in ustnih virov, dalje pojasnjevanje izvora, nastanka frazema ter navajanje pomensko ustreznih ali sorodnih frazemov v drugih evropskih jezikih. Podoben kompleksen pristop k razlaganju živalskih frazemov je avtor pred tem preizkusil v delu Živali v prispodobah 1, 2 (Celje 1996, 1998). Vsak frazem je v slovarskem sestavku zaradi ekonomike razložen samo pri glavni besedni iztočnici, pri drugih besednih iztočnicah pa je navedeno napotilo h glavni iztočnici. S sistemom kazalk je tako možno najti razlago frazema pri glavni iztočnici prek katerekoli polnopomenske sestavine frazema. Katere so te sestavine in kaj je glavna besedna iztočnica, je pojasnjeno v uvodnem delu. Kot projekt je Slovar slovenskih frazemov imel delovni naslov Frazeološki slovar slovenskega jezika. Pod tem naslovom je avtor leta 2003 izdal tudi poskusni zvezek.
Redna cena
69,00 €

Spletna cena
62,10 €


Ključne besede
frazemi
frazeologija
frazeološki slovarji
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR