Title:
Slovar slovenskih frazemov
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovar slovenskih frazemov je nastal med slovarskimi projekti, ki od leta 2001 potekajo v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Z nekaj spremembami in dopolnitvami je izdelan po konceptu, ki je bil objavljen leta 2000 v Jezikoslovnih zapiskih (št. 6, str. 81–116). V obsežnem slovarju je večina najpomembnejših frazemov, ki se uporabljajo v slovenskem knjižnem jeziku, in sicer v vseh njegovih zvrsteh. Sestavljen je iz uvodnega in slovarskega dela. V uvodnem delu je na kratko pojasnjeno, kako je ta slovar nastajal, kako je zasnovan in kaj bomo našli v njem. Med vidiki zelo kompleksne slovarske obravnave frazemov je treba omeniti zlasti ponazarjanje rabe frazemov s citati, podatke o nastanku, izvoru ter navajanje pomensko ustreznih ali sorodnih tujih frazemov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-329-7

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 1160 pages

Price

69,00 EUR (Regular)
54,00 EUR (Club)

E-publications

Database FRAN (2015)
ISBN 978-961-254-826-1