Title:
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola je oblikovana z izborom razprav o slovenskem glagolu, ki so nastale v zadnjih desetih letih, zlasti o pomenskosti (in z njo povezani morfemskosti) in skladenjskosti slovenskega glagola. Pri obravnavah se že dokazano dobro dopolnjujeta strukturalni in funkcijski vidik, kar zlasti pri glagolu kot osrednji skladenjskopomenski organizacijski enoti daje možnost vpogleda v funkcijske zmožnosti slovenščine oz. slovenske skladnje. Glagol je torej vsekakor bistveno pomensko, morfološko in skladenjsko izhodišče, središče in povezovališče vsega, saj zelo nazorno združuje slovar in slovnico v kategorijah vida in časa, vezljivosti, naklona in načina.

The treatise consists of selected discussions on the Slovenian verb written in the last ten years, especially on the semantics (and the morphemics, which is related to it) and the syntax of the Slovenian verb. The studies have proved to combine the structural and functional aspects well, which offers, especially as far the verb as the central organisational unit of the syntactic meaning is concerned, the possibility to see the functional potential of the Slovenian language and syntax.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-367-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 368 pages

Price

19,50 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications