Description

V monografiji so predstavljeni krajevni govori v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so v tradicionalni slovenski dialektologiji uvrščeni v severni del kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezika. Razmejitev slovenskega (in hrvaškega) jezika in njunih narečij s politično mejo med Slovenijo in Hrvaško na tem območju je odraz izključno sociolingvistične, ne pa širše jezikoslovne presoje, ki bi upoštevala jezikovnorazvojne značilnosti teh govorov in jih razmejila na podlagi njihovega jezikovnozgodovinskega razvoja. Z definicijskimi lastnostmi slovenskega jezikovnega sistema se je skušalo dokazati hipotezo, da je del govorov, ki se trenutno uvrščajo v zahodno goransko podnarečje goranskega narečja hrvaškega jezika, lingvogenetsko gledano, del istega jezikovnega sistema kot severni del kostelskega narečja (po starem) oziroma čabranškega narečja (po novem), tj. del slovenskega jezikovnega sistema in ne hrvaškega kajkavskega. Sociolingvistični vidiki jezikovne ali narodnostne pripadnosti niso bili niti predmet zanimanja niti proučevanja.

The monograph presents local dialects in Slovenia and Croatia. The local dialects researched which lie in the south of Slovenia are classified into northern part of Kostel dialect, which is a part of Lower Carniolan dialect group of Slovene language, according to traditional Slovene dialectology. Demarcation between Slovene (and Croatian) language and their dialects using political border between Slovenia and Croatia in this area is a reflection of solely sociolinguistic, not an all-encompassing linguistic thought, which would take into account developmental linguistic characteristics of these local dialects and demarcate between them on the basis of historical linguistic development. A hypothesis was to be proven, using defining characteristics of Slovene language system, that some of the local dialects, currently classified into West Goran subdialect of Goran dialect of Croatian language are, from linguogenetic perspective, a part of the same language system as the north part of Kostel dialect (according to old nomenclature) or Čabranka dialect (according to new nomenclature) - i.e., these local dialects are a part of Slovene language system and not Croatian Kajkavian regiolect. Sociolinguistic aspects of language or nationality were a subject neither of interest nor of research.

Table of content

1 Uvod
  1.1 Mreža krajev
  1.2 Družbeno-geografski oris obravnavanega območja
     1.2.1 Današnja upravna delitev
     1.2.2 Geografska umestitev    
     1.2.3 Zgodovinski oris
  1.3 Pregled preučevanja govorov ob Čabranki in v zgornjem Obkolpju
     1.3.1 Zgodovina preučevanja
     1.3.2 Slovenska dialektologija
     1.3.3 Hrvaška dialektologija
     1.3.4 Etnološko-jezikovni prispevki
  1.4 Obravnavano narečno gradivo
     1.4.1 Narečna transkripcija
  1.5 Lastnosti obravnavanih jezikovnih sistemov
     1.5.1 Od skupnega razvoja do posameznih jezikovnih sistemov
     1.5.2 Slovenski jezikovni sistem
          1.5.2.1 Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem
          1.5.2.2 Nadaljnja dialektizacija
          1.5.2.3 Dolenjska narečna skupina
          1.5.2.4 Kostelsko narečje – čabranško narečje
          1.5.2.5 Zahodno goransko podnarečje
     1.5.3 Kajkavski jezikovni sistem

2 Fonologija
  2.1 Fonološki opisi
     2.1.1 Babno Polje
          2.1.1.1 Inventar
          2.1.1.2 Distribucija
     2.1.1.3 Izvor
     2.1.2 Čabar
          2.1.2.1 Inventar
          2.1.2.2 Distribucija
          2.1.2.3 Izvor
     2.1.3 Ravnice
          2.1.3.1 Inventar
          2.1.3.2 Distribucija
          2.1.3.3 Izvor
     2.1.4 Gerovo
          2.1.4.1 Inventar
          2.1.4.2 Distribucija
          2.1.4.3 Izvor
     2.1.5 Osilnica
          2.1.5.1 Inventar
          2.1.5.2 Distribucija
          2.1.5.3 Izvor
     2.1.6 Bosljiva Loka
          2.1.6.1 Inventar
          2.1.6.2 Distribucija
          2.1.6.3 Izvor
  2.2 Vokalizem
     2.2.1 Dolgi naglašeni vokalizem
          2.2.1.1 Issln. */*-
          2.2.1.2 Issln. *ō
          2.2.1.3 Issln. *ē/*è-
          2.2.1.4 Issln. */*-
          2.2.1.5 Issln. *ò
          2.2.1.6 Issln. *ǭ/*-
          2.2.1.7 Umično naglašena e in o
          2.2.1.8 Issln. */*-
          2.2.1.9 Issln. *ā/*à-
          2.2.1.10 Issln. *ī/*ì-
          2.2.1.11 Issln. *ū/*ù-
          2.2.1.12 Issln. */*-
          2.2.1.13 Issln. */*
     2.2.2 Kratki naglašeni vokalizem
     2.2.3 Kratki nenaglašeni vokalizem
  2.3 Konzonantizem
          2.3.1.1 Issln. *l
          2.3.1.2 Issln. *ĺ
          2.3.1.3 Issln. *r/*ŕ
          2.3.1.4 Issln. *ń/*n
          2.3.1.5
          2.3.1.6
          2.3.1.7
          2.3.1.8 Issln. *p/*b
          2.3.1.9 Issln. *t/*d
          2.3.1.10 Issln. *
          2.3.1.11 Issln. *k/*g/*x
          2.3.1.12 Issln. *c/*z/*s/*č/*ž/*š
  2.4 Prozodija
  2.5 Geolingvistični prikaz jezikovnih pojavov
     2.5.1 Uvodna karta
     2.5.2 Odraz issln. */*
     2.5.3 Odraz issln. *ō
     2.5.4 Odraz issln. *ē/*è- in issln. */*
     2.5.5 Odraz issln. *ò- in issln. *ǭ/*
     2.5.6 Odraz issln. */- in issln. *ā/*à-
     2.5.7 Odraz issln. */*- 165
     2.5.8 Odraz umično naglašenega e
     2.5.9 Odraz umično naglašenega o
     2.5.10 Odraz issln. *ī/*ì-
     2.5.11 Odraz issln. *ū/*ù-
     2.5.12 Odraz issln. *ĺ
     2.5.13 Odraz issln. *ń
     2.5.14 Prehod *lVO > VO
  2.6 Sklep
     2.6.1 Relativna kronologija čabranških jezikovnih pojavov
     2.6.2 Govori čabranškega narečja
     2.6.3 Predlog nove narečne razmejitve

3 Morfologija
  3.1 Samostalnik
     3.1.1 Moška sklanjatev
     3.1.1.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.1.2 Komentar
          3.1.1.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.1.4 Gradivo
     3.1.2 Srednja sklanjatev
          3.1.2.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.2.2 Komentar
          3.1.2.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.2.4 Gradivo
     3.1.3 Ženska a-sklanjatev
          3.1.3.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.3.2 Komentar
          3.1.3.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.3.4 Gradivo
     3.1.4 Ženska i-sklanjatev
          3.1.4.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.4.2 Komentar
          3.1.4.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.4.4 Gradivo
  3.2 Pridevnik
     3.2.1 Nabor in izvor končnic
     3.2.2 Nedoločnost in določnost
     3.2.3 Stopnjevanje
  3.3 Glagol
     3.3.1 Nedoločnik
     3.3.2 Sedanjik
          3.3.2.1 Nabor in izvor končnic
          3.3.2.2 Komentar in gradivo
     3.3.3 Prihodnjik
     3.3.4 Preteklik
     3.3.5 Predpreteklik
     3.3.6 Pogojnik
     3.3.7 Velelnik
  3.4 Zaimek
     3.4.1 Osebni zaimek
     3.4.2 Svojilni zaimek
     3.4.3 Kazalni zaimek
     3.4.4 Vprašalni zaimek
     3.4.5 Nikalni zaimek
     3.4.6 Povratno osebni zaimek
  3.5 Števnik
     3.5.1 Glavni števnik
     3.5.2 Vrstilni števnik

4 Sklep

5 Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi (Povzetek)

6 Local dialects of Čabranka and Upper Kolpa river (Summary)

7 Mjesni govori oko Čabranke i gornje Kupe (Sažetak)

8 Seznam krajšav in kart

9 Viri in literatura

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0081-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 272 pages

Price

18,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications