Skip to main content
Gorske bukve 1582. Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki.


Uredila: Alenka Jelovšek
Leto: 2021


Prevod štajerskega gorskega zakona (1543), ki ga je leta 1582 pripravil Andrej Recelj, si v slovenski zgodovini zasluži posebno mesto kot najstarejše ohranjeno zakonsko besedilo v slovenskem jeziku in kot eno najstarejših slovenskih besedil s posvetno vsebino sploh. Poleg tega gre za najdaljše ohranjeno slovensko besedilo katoliškega avtorja iz 16. stoletja, ki nam omogoča vsaj delni vpogled v jezik, kot se je vzporedno s knjižnim jezikom protestantov v tem obdobju oblikoval v katoliških krogih, ter hkrati osvetljuje razmerje med pisnim in sočasnim govorjenim jezikom. Prinaša pa tudi bogato besedišče, ki ga je prevajalec črpal iz ljudskih izrazov v zvezi z vinogradništvom ter iz tradicije ustnega sodstva, zlasti gorskega prava, v okviru katerega se je izoblikovalo slovensko pravno izrazje. Monografija poleg kritičnega prepisa in jezikovne posodobitve prinaša tudi več razprav, ki besedilo in njegovega avtorja ter sam rokopis osvetljujejo z literarnozgodovinskega, zgodovinskega, jezikoslovnega in pravnozgodovinskega vidika, predstavljen pa je tudi zgodovinski pomen zemljišč, podvrženih gorskemu pravu, v kraju, kjer je v času prevajanja deloval prevajalec Gorskih bukev.Kazalo vsebine

Uvod
Gorske bukve med slovenskim knjižnim jezikom in rokopisnimi zapisi govorjenega jezika 16. stoletja (Kozma Ahačič)

Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki
Kritični prepis in jezikovna posodobitev

Komentar
Načela kritičnega prepisa in jezikovne posodobitve Gorskih bukev ter slovarček osnovnih gorskopravnih izrazov (Alenka Jelovšek)
Pregled obravnav in omemb Recljevega prevoda Gorskih bukev v strokovni literaturi (Alenka Jelovšek)

Razprave
Rokopis Deželskosodni, desetinski in vinogorski red kneževine Kranjske. Kodikološki opis in izvor rokopisa (Matija Ogrin) Okoliščine nastanka Recljevega prevoda Gorskih bukev (Boris Golec)
Jezik Recljevih Gorskih bukev (Alenka Jelovšek)
Gorske bukve in slovenska pravna zgodovina: izbrana vprašanja (Katja Škrubej)
Gospodarski in socialni pomen gorskopravnih zemljišč na primeru Rake (Stane Granda, Matjaž Blokar)

Seznam kratic in okrajšav

Viri in literatura

Povzetki / Zusammenfassungen

Beseda pobudnikaŠe ...Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
13. st.
pravna ureditev
pravna zgodovina
pravo
Slovenija
terminologija
vinogradništvo
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR