Frazeološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek

Avtor: Janez Keber
Leto: 2003


Frazeološki slovar slovenskega jezika – poskusni zvezek je slovarski prikaz spoznanj frazeološkega raziskovanja tu in zdaj. Spoznanja in vednost o frazemih se z večanjem števila raziskanih frazemov bogatijo, zato je bil za na koncu, za obsežno monografijo Slovar slovenskih frazemov (2011) še precej dopolnjen. Pri tem so bile avtorju v pomoč tvorne pripombe bralcev poskusnega zvezka.

Poskusni zvezek ima dva dela: uvodni del in slovar. Uvodni del vsebuje predgovor in zasnovo, najpomembnejše vire in literaturo, seznam kratic in okrajšav ter nekaj napotkov za uporabo frazeološkega slovarja. V slovarju so frazeološki slovarski sestavki navedeni abecedno po besednih iztočnicah – sestavinah frazemov. Posamezni frazem je v slovarskem sestavku pojasnjen s sedmih v zasnovi pojasnjenih in komentiranih vidikov. Tu je treba poudariti pomembnost zadnjih treh, tj. ponazarjanje rabe frazemov s citati iz klasičnega listkovnega gradiva, po katerem sta bila npr. narejena Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis 2001, in iz elektronskega besedilnega korpusa Nova beseda, dalje pojasnjevanje izvora, nastanka frazema ter navajanje ustreznih ali sorodnih frazemov v drugih evropskih jezikih. Podoben pristop k razlaganju živalskih frazemov je avtor preizkusil v delu Živali v prispodobah 1, 2 (Celje 1996, 1998). Vsak frazem je v slovarskem sestavku zaradi ekonomike razložen samo pri glavni besedni iztočnici, pri drugih besednih iztočnicah pa je navedeno napotilo h glavni. S sistemom kazalk je tako možno najti razlago frazema pri glavni iztočnici prek katerekoli polnopomenske sestavine frazema. Katere so te sestavine in kaj je glavna besedna iztočnica, je pojasnjeno v zasnovi v uvodnem delu.Cena
razprodano


Ključne besede
frazeologija
frazeološki slovarji
izvor frazemov
leksikografija
slovarji
slovaropisje
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR