Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline

Avtorica: Mojca Horvat
Leto: 2018


V Besedotvornem atlasu slovenskih narečij (BASN) je obravnavano besedje iz pomenskega polja kulturne rastline, zbrano v 93 krajevnih govorih iz vseh sedmih narečnih skupin slovenskega jezika. Besedje je diferencirano tako na besedotvorni kot na leksično-besedotvorni ravnini in razvrščeno v pet pomenskih sklopov: Divja sadna drevesa, Nadzemni deli kulturnih rastlin, Slama, Sadni mošt in Sadno žganje. Zgradba atlasa je deloma tradicionalna (jezikovne karte s komentarji in gradivom), deloma inovativna, saj je v njem predstavljen model za geolingvistično analizo besedotvorno diferenciranega narečnega gradiva, na podlagi katerega je mogoče ugotavljati, ali imajo strukturni tipi leksemov in posamezna besedotvorna obrazila v narečjih svoje tipične areale, značilne in potrjene tudi za druge jezikovne ravnine. Jedrni del atlasa predstavlja dvaindvajset leksično-besedotvornih kart za posamezne slovarske pomene (npr. poimenovanja za ‘divjo hruško’, ‘nadzemni del krompirja’, ‘ajdovo slamo’, ‘jabolčni mošt’, ‘hruškovo žganje’ ...) ter sedemintrideset zbirnih besedotvornih kart, na katerih je prikazana struktura obravnavanih poimenovanj ter njihova prostorska razporeditev.Kazalo vsebine

Predgovor
Uvod

1 Metode priprave gradiva
1.1 Transkripcija
1.2 Načela poknjiževanja narečnih leksemov
1.2.1 Tipi poknjiževanja po jezikovnih ravninah
1.2.1.1 Poknjiževanje na glasovni ravnini
1.2.1.2 Poknjiževanje na naglasni ravnini
1.2.1.3 Poknjiževanje na pravopisni ravnini
1.2.1.4 Poknjiževanje na oblikoslovni ravnini
1.2.1.5 Poknjiževanje na besedotvorni ravnini
1.2.1.6 Poknjiževanje v skladu z etimološko-zgodovinskim načelom
1.3 Načini pridobivanja gradiva
1.4 Mreža raziskovalnih točk
1.4.1 Seznam krajevnih govorov
1.4.2 Karta z mrežo raziskovalnih točk

2 Teoretična izhodišča
2.1 Opredelitev pojmov s področja besedotvorja
2.1.1 Besedotvorje
2.1.2 Tvorjenost (motiviranost) besede
2.1.2.1 Večkratna motiviranost tvorjenke
2.1.2.1.1 Tvorjenke z eno morfemsko segmentacijo
2.1.2.1.2 Tvorjenke z več možnimi morfemskimi segmentacijami
2.1.3 Obrazilo
2.1.4 Besedotvorni pomeni
2.2 Tvorjenke z vmesnim morfemom -ov-
2.2.1 Tvorjenke z vmesnim morfemom -ov- v Besedotvornem atlasu slovenskih narečij: kulturne rastline

3 Metode kartiranja in komentiranja narečnega gradiva
3.1 Razvoj metod kartiranja v slovenskem narečjeslovju
3.2 Metode in tehnike kartiranja v Besedotvornem atlasu slovenskih narečij: kulturne rastline
3.2.1 Besedotvorne karte
3.2.1.1 Karte strukturnih tipov leksemov posameznih pomenskih sklopov
3.2.1.2 Karte posameznih strukturnih tipov leksemov
3.2.1.2.1 Karte netvorjenk
3.2.1.2.2 Karte posameznih priponskih obrazil
3.2.1.2.3 Karte večbesednih leksemov
3.2.1.3 Karte skupnih strukturnih tipov leksemov v posameznem krajevnem govoru
3.2.2 Leksično-besedotvorne karte
3.3 Metode komentiranja kart
3.3.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
3.3.2 Komentar k leksično-besedotvornim kartam

4 Karte z gradivom in komentarji
4.1 Pomenski sklop Divja sadna drevesa
4.1.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.1.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.1.2.1 Komentar h Karti št. 1.3 Divja jablana
4.1.2.2 Komentar h Karti št. 1.4 Divja hruška
4.1.2.3 Komentar h Karti št. 1.5 Divja češnja
4.1.2.4 Komentar h Karti št. 1.6 Divje sadno drevo (splošno poimenovanje)
4.2 Pomenski sklop Nadzemni deli krmnih rastlin
4.2.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.2.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.2.2.1 Komentar h Karti št. 2.3 Repni listi
4.2.2.2 Komentar h Karti št. 2.4 Pesni listi
4.2.2.3 Komentar h Karti št. 2.5 Korenjevi listi
4.2.2.4 Komentar h Karti št. 2.6 Krompirjevi listi
4.3 Pomenski sklop Slama
4.3.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.3.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.3.2.1 Komentar h Karti št. 3.3 Fižolova slama
4.3.2.2 Komentar h Karti št. 3.4 Koruzna slama
4.3.2.3 Komentar h Karti št. 3.5 Pšenična slama
4.3.2.4 Komentar h Karti št. 3.6 Ječmenova slama
4.3.2.5 Komentar h Karti št. 3.7 Ržena slama
4.3.2.6 Komentar h Karti št. 3.8 Prosena slama
4.3.2.7 Komentar h Karti št. 3.9 Ovsena slama
4.3.2.8 Komentar h Karti št. 3.10 Ajdova slama
4.4 Pomenski sklop Sadni mošt
4.4.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.4.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.4.2.1 Komentar h Karti št. 4.3 Jabolčni mošt
4.4.2.2 Komentar h karti št. 4.4 Hruškov mošt
4.5 Pomenski sklop Sadno žganje
4.5.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.5.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.5.2.1 Komentar h Karti št. 5.3 Jabolčno žganje
4.5.2.2 Komentar h Karti št. 5.4 Hruškovo žganje
4.5.2.3 Komentar h Karti št. 5.5 Češnjevo žganje
4.5.2.4 Komentar h Karti št. 5.6 Žganje (splošno poimenovanje)
 

5 Sklep
6 Povzetek

 

Summary
Literatura
Seznam kart
Seznam indeksov
Seznam krajšav
Seznam znakov
Tabela s prikazom strukture obravnavanih tvorjenk
Besedno kazaloŠe ...Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
atlasi
besedotvorje
jezikovni atlasi
kulturne rastline
narečja
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR