Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline

Author: Mojca Horvat
Year: 2018Table of content

Predgovor
Uvod

1 Metode priprave gradiva
1.1 Transkripcija
1.2 Načela poknjiževanja narečnih leksemov
1.2.1 Tipi poknjiževanja po jezikovnih ravninah
1.2.1.1 Poknjiževanje na glasovni ravnini
1.2.1.2 Poknjiževanje na naglasni ravnini
1.2.1.3 Poknjiževanje na pravopisni ravnini
1.2.1.4 Poknjiževanje na oblikoslovni ravnini
1.2.1.5 Poknjiževanje na besedotvorni ravnini
1.2.1.6 Poknjiževanje v skladu z etimološko-zgodovinskim načelom
1.3 Načini pridobivanja gradiva
1.4 Mreža raziskovalnih točk
1.4.1 Seznam krajevnih govorov
1.4.2 Karta z mrežo raziskovalnih točk

2 Teoretična izhodišča
2.1 Opredelitev pojmov s področja besedotvorja
2.1.1 Besedotvorje
2.1.2 Tvorjenost (motiviranost) besede
2.1.2.1 Večkratna motiviranost tvorjenke
2.1.2.1.1 Tvorjenke z eno morfemsko segmentacijo
2.1.2.1.2 Tvorjenke z več možnimi morfemskimi segmentacijami
2.1.3 Obrazilo
2.1.4 Besedotvorni pomeni
2.2 Tvorjenke z vmesnim morfemom -ov-
2.2.1 Tvorjenke z vmesnim morfemom -ov- v Besedotvornem atlasu slovenskih narečij: kulturne rastline

3 Metode kartiranja in komentiranja narečnega gradiva
3.1 Razvoj metod kartiranja v slovenskem narečjeslovju
3.2 Metode in tehnike kartiranja v Besedotvornem atlasu slovenskih narečij: kulturne rastline
3.2.1 Besedotvorne karte
3.2.1.1 Karte strukturnih tipov leksemov posameznih pomenskih sklopov
3.2.1.2 Karte posameznih strukturnih tipov leksemov
3.2.1.2.1 Karte netvorjenk
3.2.1.2.2 Karte posameznih priponskih obrazil
3.2.1.2.3 Karte večbesednih leksemov
3.2.1.3 Karte skupnih strukturnih tipov leksemov v posameznem krajevnem govoru
3.2.2 Leksično-besedotvorne karte
3.3 Metode komentiranja kart
3.3.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
3.3.2 Komentar k leksično-besedotvornim kartam

4 Karte z gradivom in komentarji
4.1 Pomenski sklop Divja sadna drevesa
4.1.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.1.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.1.2.1 Komentar h Karti št. 1.3 Divja jablana
4.1.2.2 Komentar h Karti št. 1.4 Divja hruška
4.1.2.3 Komentar h Karti št. 1.5 Divja češnja
4.1.2.4 Komentar h Karti št. 1.6 Divje sadno drevo (splošno poimenovanje)
4.2 Pomenski sklop Nadzemni deli krmnih rastlin
4.2.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.2.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.2.2.1 Komentar h Karti št. 2.3 Repni listi
4.2.2.2 Komentar h Karti št. 2.4 Pesni listi
4.2.2.3 Komentar h Karti št. 2.5 Korenjevi listi
4.2.2.4 Komentar h Karti št. 2.6 Krompirjevi listi
4.3 Pomenski sklop Slama
4.3.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.3.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.3.2.1 Komentar h Karti št. 3.3 Fižolova slama
4.3.2.2 Komentar h Karti št. 3.4 Koruzna slama
4.3.2.3 Komentar h Karti št. 3.5 Pšenična slama
4.3.2.4 Komentar h Karti št. 3.6 Ječmenova slama
4.3.2.5 Komentar h Karti št. 3.7 Ržena slama
4.3.2.6 Komentar h Karti št. 3.8 Prosena slama
4.3.2.7 Komentar h Karti št. 3.9 Ovsena slama
4.3.2.8 Komentar h Karti št. 3.10 Ajdova slama
4.4 Pomenski sklop Sadni mošt
4.4.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.4.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.4.2.1 Komentar h Karti št. 4.3 Jabolčni mošt
4.4.2.2 Komentar h karti št. 4.4 Hruškov mošt
4.5 Pomenski sklop Sadno žganje
4.5.1 Komentar k zbirnim besedotvornim kartam
4.5.2 Leksično-besedotvorne karte s komentarji in indeksi
4.5.2.1 Komentar h Karti št. 5.3 Jabolčno žganje
4.5.2.2 Komentar h Karti št. 5.4 Hruškovo žganje
4.5.2.3 Komentar h Karti št. 5.5 Češnjevo žganje
4.5.2.4 Komentar h Karti št. 5.6 Žganje (splošno poimenovanje)
 

5 Sklep
6 Povzetek

 

Summary
Literatura
Seznam kart
Seznam indeksov
Seznam krajšav
Seznam znakov
Tabela s prikazom strukture obravnavanih tvorjenk
Besedno kazaloMore ...Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
atlases
crops
dialects
language atlases
Slovene language
word-formation
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR