Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa

fundamental research project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Prof. ddr. Marija Stanonik
 • Naslov v izvirniku

  Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa

 • Sodelavci

  Ljudmila Bokal
 • Šifra

  J6-3600

 • Trajanje

  od 01. maj 2010 do 30. april 2013
 • Finančni vir

  ARRS
Opis

Folklorni obrazci so bili do nedavna v slovenski slovstveni folkloristiki najbolj zapostavljeno raziskovalno področje. Zato se pregovorom kot najreprezentativnejšim od njih že nekaj let posveča sistematična pozornost. Po objavljeni razpravi o njihovem zbiranju in prvih refleksijah o njih se je začelo sistematično izpisovanje iz starih virov (slovarji, slovnice, muzejske zbirke, časopisje iz 19. stoletja, rokopisne zbirke v NUK, starejše in sodobno slovensko leposlovje, seminarske in diplomske naloge na oddelku za slovenistiko in etnologijo FF UL). Do sodobnega gradiva smo prišli s pomočjo zbiralnih akcij po časopisih, radiu, televiziji in terenskih stikov v živo. Izdelan je model za digitalizacijo pregovorov (po možnosti tudi v kontekstu). Tako je iz 893 virov izdelana podatkovna zbirka, sestoječa iz več od 50.000 slovenskih pregovorov. Šele odtlej je dana realna možnost za njihovo raziskavo.
V ta namen je treba urediti sedanji korpus po naslednjih korakih:
a) preveriti, ali zbrano gradivo ustreza definiciji pregovora (izločiti druge vrste folklornih obrazcev ali izpiske, ki to niti niso);
b) zbrati na enem mestu verzije in variante enega in istega pregovora;
c) izdelati model za smiselno razčlenitev zbranega gradiva.
Po vsebini je zaenkrat predvidena razvrstitev pregovorov po poglavjih iz sistematike v vprašalnicah za Etnološko topografijo slovenskega etničnega ozemlja, z dodatkom poglavij glede na vrednote (veselje, sreča .... itn). Za metodiko razvrščanja je predviden statistični model določanja pregovora v posamezno skupino glede na njegovo sporočilo/vsebino. Poglavitni cilj projekta je znanstvena zbirka z dodanim znanstvenim aparatom: viri, temeljit strokovni komentar in na podlagi slovenskega gradiva izpeljana žanrska definicija pregovora in reka. To bo izviren rezultat pripravljajočega se projekta. Zaradi količine zahteva raznotero gradivo poleg standardnih filološko analitičnih in etnoloških primerjalnih metod veliko statističnih operacij. Strokovna relevantnost projekta se kaže v dejstvu, da bo temeljno delo slovenske paremiologije in kot tako primerjalni vir za evropske raziskave pregovorov in dobrodošel študijski pripomoček. Z družbeno-ekonomskega vidika bo korpus uporaben v številnih humanističnih in družboslovnih strokah. Uporabljene tehnike pri klasifikaciji slovenskih pregovorov bo mogoče uporabiti tudi pri obdelavi drugih podobnih besedil: razvrščanje kratkih besedilnih sporočil (SMS) na prenosnih telefonih ali uporabniških komentarjev na spletnih straneh. Posledično utegnejo biti tehnike, ki bodo preverjene pri klasifikaciji pregovorov, uporabne tudi za druge folklorne žanre in pa zuanj slovstvene folkloristike. Z njimi se lahko omogoča učinkovito klasifikacijo vprašanj uporabnikov izdelkov ali storitev in posredovanje odgovorov nanje; take tehnike umetne inteligence pa so uporabne pri katerem koli posredovanju javnih informacij (javna uprava, zdravstvo ipd.)


Rezultati

 

.
BABIČ, Saša. Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev.

Reki in pregovori so jezikovne strukture, ki jih mentalni spomin hrani kot samostojne enote: ko nam kdo pove začetek znanega pregovora, že poznamo njegov zaključek. Ravno zaradi te lastnosti in pa zaradi figurativnosti so pregovori pripravni za modifikacije v oglasne namene, saj so tako lahko slogani lažje in hitreje zapomnljivi. Druga očitna modifikacija pregovorov pa je v šaljive namene, pri kateri je znan obrazec modificiran v njegovo nasprotje ali v šaljivo različico. Gradivo je zbrano iz javnih občil in iz vsakdanje komunikacije.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 32223021

 

2.
STANONIK, Marija, Vojteh Kurnik – kolar, mizar, rodoljub in domoznanski pesnik (*1826, Tržič– +1886, Ljubljana).

K bogati samorastniški dejavnosti V. Kurnika se šteje tudi njegovo zapisovanje pregovorov. Hkrati z ”narodnimi pesmimi” jih je v letih 1852–1853 objavljal v Slovenski Bčeli in drugih časopisih iz 2. pol. 19. stoletja. Razprava med drugim podrobno predstavlja njegovo začasno izgubljeno in zdaj na srečo najdeno rokopisno zbirko pregovorov in identifikacijo intelektualnega lastništva. Fran Levstik je pisal o 4 zvezkih pregovorov. Vseh zapisov je 4411, vendar se nekateri izmed njih po večkrat ponovijo.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 254851840

 

 


Ključne besede
rek
reklo; folklorni obrazci
žanrski sistem
definicija
klasifikacija
korpus
pregovor
računalniške statistične metode
podatkovno rudarjenja besedil



Raziskovalna področja
Narodopisje H400