Osnovni podatki
20. april 2006 ob 8:30 do 22. april 2006 ob 16:00
Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Opis

 

SloFon 1 -- 1. slovenska mednarodna fonetična konferenca – Ljubljana, 20.–22. april 2006


Konferenca SloFon 1 je prvo znanstveno srečanje fonetikov v Sloveniji in je namenjena pospeševanju raziskovanja fonetičnih vprašanj, posebej v zvezi s slovenščino. Čeprav je temeljno zanimanje konference fonetika in fonologija slovenščine, so dobrodošle tudi druge, splošnejše teme.

Vabljeni predavatelji:

  • Moira Yip, University College London
  • Bernd Möbius, Univerza v Stuttgartu
  • Jože Toporišič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Novo!

Konferenco organizira Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
 
Sofinancer: ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Sponzorji: Alpineon, d. o. o.
 

Mestna občina Ljubljana

 

 

Končni program

Četrtek, 20. april 2006

 

08.30–

Registracija

09.00–09.20

Uvodni nagovor

Janez Orešnik

09.20–09.30

Nagovor organizatorjev

09.30–10.00

Odmor za kavo

10.00–11.00

Vabljeno predavanje

Moira Yip

Sožitje med percepcijo in slovnico v fonologiji prevzetih besed

11.00–11.20

Odmor za kavo

11.20–13.00

Fonologija I

11.20–11.40

Franc Marušič

*Af-koren-iks: Ali so nekontinuirani afiksi sploh možni?

11.40–12.00

Tatjana Marvin

Interakcija med strukturo in izgovarjavo v angleških izpeljankah

12.00–12.20

Sašo Živanovič

Vpliv obsega mentalnega slovarja na domeno fonološke teorije

12.20–12.40

Alja Ferme

Izglasni zvočniški sklopi

12.40–13.00

Peter Jurgec

O fonološkem statusu [ə] v slovenščini

13.00–15.00

Odmor za kosilo

15.00–16.00

Vabljeno predavanje

Jože Toporišič

Slovensko knjižno glasovje in naglas, kakršna sta

16.00–16.20

Odmor za kavo

16.20–17.40

Fonologija II

16.20–16.40

/

16.40–17.00

Teodor Petrič

Glasoslovni razvoj slovenskega otroka – soglasniki in soglasniški sklopi

17.00–17.20

Vlado Nartnik

K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih slovnicah

17.20–17.40

Agata Šega

Nekatere glasovne značilnosti osnov za starejše latinizme oziroma romanizme v slovenščini

17.40–18.00

Odmor za kavo

18.00–18.40

Fonetika slovenščine I

18.00–18.20

Peri Bhaskararao, Nina Golob

Kaj je pomembno pri slovenskem naglasu? Akustična primerjava tonemskega in netonemskega naglasa

18.20–18.40

Peter Jurgec, Karmen Kenda Jež

Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev

20.00–?

Sprejem pri županji ge. Danici Simšič

 

 

Petek, 21. april 2006

 

09.30–10.30

Vabljeno predavanje

Bernd Möbius

Eksemplarična reprezentacija govora

10.30–11.00

Odmor za kavo

11.00–12.20

Jezikovne tehnologije I

11.00–11.20

Tomaž Šef, Tea Tušar, Andrej Bratko, Matjaž Gams

Naglaševanje nepoznanih slovenskih besed: primerjava med človekom, človeškimi pravili in strojnim učenjem

11.20–11.40

Jerneja Žganec Gros, Varja Cvetko - Orešnik, Primož Jakopin, Aleš Mihelič

Leksikon izgovarjav SI-PRON

11.40–12.00

Matej Rojc, Darinka Verdonik

Uporaba fonetično-morfoloških slovarjev SIlex in LC-STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen

12.00–12.20

Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Aleksandra Zögling Markuš, Zdravko Kačič

Razširitev slovenske govorne baze BNSI Broadcast News za izboljšano akustično modeliranje govora

12.20–14.00

Odmor za kosilo

14.00–15.20

Splošna fonetika

14.00–14.20

Ivo Škarić

Prostorska percepcija in sluh

14.20–14.40

Gordana Varošanec Škarić

Vibrato profesionalnih moških glasov

14.40–15.00

Ana Zwitter Vitez

Prozodične strategije v spontanem govoru: analiza in aplikacije

15.00–15.20

Branko Starc

Vokografija in njena uporaba v fonetiki

15.20–15.40

Odmor za kavo

15.40–17.00

Jezikovne tehnologije II

15.40–16.00

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Darinka Verdonik

Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih iz govornega korpusa Turdis

16.00–16.20

Simon Dobrišek, Boštjan Vesnicer, France Mihelič in Nikola Pavešić

Biometrični sistem za razpoznavanje govorcev

16.20–16.40

Ekaterina Panova

Principi sestavljenja zvočne komponente v združevalni sintezi govora za sorodne jezike

16.40–17.00

Matej Rojc, Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Bojan Kotnik

Prevajalni sistem govora v govor BABILON za jezikovni par slovenščina-nemščina

17.00–17.20

Odmor za kavo

17.20–18.40

Jezikovne tehnologije III

17.20–17.40

France Mihelič, Maša Novak, Simona Lustek, Grega Milharčič, Tadej Trebec

Statistična analiza formantnih frekvenc slovenskih samoglasnikov s standardnimi programskimi orodji

17.40–18.00

Primož Jakopin

Samoglasniki in soglasniki v korpusu Nova beseda

18.00–18.20

Tomaž Erjavec, Matija Ogrin

Fonetični znaki in elektronske izdaje

18.20–18.40

Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej

Zapisati nezapisljivo: transkribiranje spontanega govora za govorni korpus

 

 

Sobota, 22. april 2006

 

9.50–11.10

Kontrastivne raziskave

9.50–10.10

Elenmari Pletikos, Jelena Vlašić, Jordan Bićanić

Uresničevanje leksikalnih naglasov v različnih intonacijskih glavah v hrvaščini

10.10–10.30

Rastislav Šuštaršič

Angleško-slovenska kontrastivna fonetika ter njene aplikacije pri poučevanju angleške fonetike

10.30–10.50

Damir Horga, Vesna Požgaj - Hadži, Marko Liker

Časovne spremenljivke hrvaščine in slovenščine in njihov tujejezični jezikovni stik

10.50–11.10

Hotimir Tivadar, Matea Hotujac

Artikulacijsko-akustični opis slovensko-hrvaškega jezikovnega sistema

11.10–11.30

Odmor za kavo

11.30–12.30

Fonetika in govorna rehabilitacija

11.30–11.50

Irena Hočevar Boltežar, Miha Žargi

Spremembe v oblikovanju samoglasnikov pri gluhih osebah po vsaditvi polževega vsadka

11.50–12.10

Martina Ozbič

Razumljivost govora oseb z motnjo sluha: prispevek tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in izgovornih elementov

12.10–12.30

Tanja Kocjančič, Stefan Werner

Akustična analiza diadokokineze v govoru oseb z nevrološko poškodbo

12.30–14.00

Odmor za kosilo

14.00–15.40

Fonetika slovenščine II

14.00–14.20

Hotimir Tivadar

Sodobni knjižni jezik med pisnostjo in govorjenostjo (na primeru radia in televizije)

14.20–14.40

Damjan Huber

Vpliv nekaterih sociolingvističnih dejavnikov na (slušno) zaznavanje samoglasnikov slovenskega standarda pri dijakih pomurskih srednjih šol

14.40–15.00

Nina Novak

Prvine spontanega govora v zapisniku

15.00–15.20

Zdravko Zupančič

Premislek – manjkajoči člen med »verbum mentis« in »vis sermonis«

15.40–16.00

Zaključni pozdrav