Head of Institute, Research Advisor on the project: Dictionary of the Literary Slovene Language of the Sixteenth Century (Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja)

Phone:
+386 1 470 61 62
E-mail:
Research interests

Assistant Professor Kozma Ahačič’s research focus is the history of Slovene grammars and ideas about language, and closely related topics.

Since 2007 he has been lecturing on the history of Slovene in the School of Humanities, University of Nova Gorica; since 2008 he has been delivering lectures on the history of Slovene in translation within the framework of the course “Slovene society, culture and literature”, offered in the Department of Translation, Faculty of Arts, University of Ljubljana; in the summer semester 2010/11 he was a visiting Professor at the Alpen Adria University of Klagenfurt (Alpen-Adria Universität in Klagenfurt), teaching “History of Slovene”.

 He is co-editor of the journal Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.

Selected publications

AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

 AHAČIČ, Kozma. Raba slovenščine v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti v 17. in 1. polovici 18. stoletja. In KAVČIČ, Jerneja (ed.), MARINČIČ, Marko (ed.). Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, 12/ 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, pp. 219-252.

 AHAČIČ, Kozma. Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758: I. Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, Hipolit. Slavistična revija 57/4 (2009), pp. 563–602.

 AHAČIČ, Kozma. The treatment of »nomen« in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35/3 (2008), pp. 2–31.

 AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

 AHAČIČ, Kozma. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006.

 

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 27 April 1976 in Kranj.

1997–2001: teacher of Latin at the High School in Škofja Loka (Gimnazija Škofja Loka).

2002: graduated (BA Hons.) in Slovene and Latin language and literature from the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

 Since 2003: employed (tenure) in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

 2007: completed his PhD Thesis titled Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja.

 In 2001 and 2003 studied Russian at the Pushkin Institute in Moscow.

 20092011: participated in the compilation of the “Bela knjiga” on education.

Research areas

Linguistics H350 • Lexicology H353 • History of language H355 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 • Translation H365 • Latin language H440 • Baltic and Slavonic languages and literatures H590 

Keywords

history of grammar • history of linguistics • historical sociolinguistics • history of translation • history of rhetoric • lexicography 

Recognitions & awards

Scholarship awarded in 2004 by the Father Stanislav Škrabec Foundation (Ustanova patra Stanislava Škrabca)