Skip to main content

Terminologišče

Terminologišče

Predstavitev

Terminologišče - Predstavitev

Terminologišče je spletno mesto Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v kateri deluje šest sodelavcev. Najpomembnejša naloga Terminološke sekcije je skrb za slovensko terminologijo različnih področij, kar se uresničuje z raziskovanjem terminološke vede, predvsem pa z izdelovanjem terminoloških slovarjev in s terminološkim svetovanjem. V terminoloških slovarjih je sistematično zbrana, predstavljena in urejena terminologija celotnega strokovnega področja, medtem ko je terminološko svetovanje namenjeno predvsem reševanju aktualnih terminoloških vprašanj, za katere uporabniki v terminoloških slovarjih iz različnih razlogov ne najdejo odgovorov. Vsebine, ki nastajajo v sekciji, so namenjene specializiranim uporabnikom, zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s terminologijo, npr. prevajalcem, lektorjem, novinarjem.

* ARIS je dosežek »Terminološka svetovalnica – 10 let pomoči uporabnikom terminologije« uvrstil v izbor najvidnejših znanstvenih dosežkov Odlični v znanosti 2023.

ATELŠEK, Simon, SITAR, Jera. Analiza izlastnoimenskih in kratičnih fizioterapevtskih terminov. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 71/4, 2023, str. 385–398.

ATELŠEK, Simon. Ob 100. obletnici izida Smuške terminologije (1921): zasnova in slovaropisne prvine. Slavia Centralis, 15/1, 2022, str. 26–41.

ATELŠEK, Simon. Srednješolski učbeniki za slovenski jezik o terminologiji in terminoloških slovarjih. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru: Slovenski slavistični kongres, Gradec/Graz in Maribor, 1.–3. oktober, 8.–9. oktober 2020 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 30). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2020, str. 277–287. 

ATELŠEK, Simon. Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880)Jezikoslovni zapiski, 25/1, 2019, str. 67–82.

ATELŠEK, Simon. Antropomorfizem v starejšem čebelarskem izrazju. Philological studies, 16/1, 2018, str. 182–199.

ATELŠEK, Simon. Tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem Čelarstvu (1831). Jezikoslovni zapiski, 20/1, 2014, str. 121–134.

BOKAL, Ljudmila. Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije). Jezikoslovni zapiski 21/1, 2015, str. 37–50.

BOKAL, Ljudmila, TERČELJ, Andrej. O dveh terminografskih novostih v Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju. Jezikoslovni zapiski, 18/1, 2012, str. 143–156.

BOKAL, Ljudmila. Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, 3/2, 2010, str. 109−124.

BOKAL, Ljudmila. Plasti čebelarskega izrazja. V: MÜLLER, Jaka (ur.). Naj medi!: ob 100-letnici ČD Grosuplje. Grosuplje: Čebelarsko društvo, 2009, str. 106–113.

BOKAL, Ljudmila. Prevzemanje glede na vrste. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 111–123.

BOKAL, Ljudmila. Strokovno izrazje glede na predmet svoje obravnave (ob primeru slovenskega čebelarskega izrazja). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Besedje slovenskega jezika (Zora, 50). Maribor: Slavistično društvo, 2007, str. 26–35.

BOKAL, Ljudmila. Terminologizacija publicističnega jezika. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 87–98.

BOKAL, Ljudmila. Tipi terminov v časopisnih naslovih. Riječ, 13/2, 2007, str. 50−65.

BOKAL, Ljudmila. Znamenja angleščine kot globalnega jezika v slovenščini, še posebej s stališča terminologije. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 45–55.

BOKAL, Ljudmila. Tipologija novih besed (ob primeru avtomobilskega izrazja). V: HUMAR, Marjeta (ur.). Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju, Ljubljana, 22.−23. maja 1997. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998, str. 147−162.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 71/4, 2023, str. 369−384.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Dvojnice v terminoloških slovarjih. V: VEROVNIK, Tina (ur.), Urška VRANJEK OŠLAK (ur.). Pravopis na zrnu graha: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2022, str. 137–149.

FAJFAR, Tanja. Težave in rešitve pri oblikovanju slovenske terminologije v Evropski uniji. V: JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), et al. Med jasnostjo in nedoločenostjo: pravna terminologija v zgodovini, teoriji in praksi (Zbirka Pravna obzorja, 54). Ljubljana: Lexpera, GV založba: Pravna fakulteta. 2019, str. 303–326.

FAJFAR, Tanja, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarjuJezikoslovni zapiski, 25/1, 2019, str. 53–66.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Analiza kratic v terminoloških slovarjihSlavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 67/4, 2019, str. 551–567.

FAJFAR, Tanja. Teoretični pristopi v slovenski terminologiji v začetku 21. stoletja. V: IVAŠČENKO, Viktorija (ur.). Slov´jans´ke terminoznavstvo: kincja XX - počatku XXI stolit´: kolektyvna monografija členiv Terminologičnoi komisii pry Mižnarodnomu komiteti slavistiv. Kyiv: Žnec´. 2018, str. 253–265.

FAJFAR, Tanja. Pravni terminološki slovar (3): Metodologija izdelave pravnega terminološkega slovarja. Pravna praksa, 37/26, 2018, str. 33.

FAJFAR, Tanja. Pravni terminološki slovar (6): Normativnost v Pravnem terminološkem slovarju. Pravna praksa, 37/34, 2018, str. 33.

FAJFAR, Tanja. Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo. V: PIPER, Predrag (ur.), JOVANOVIĆ, Vlada (ur.). Slovenska terminologija danas: Primljeno na V. skupu Odeljenja jezika i književnosti od 30. maja 2017. godine, na osnovu referata akademika Predraga Pipera i prof. dr. Rajne Dragićević (Naučni skupovi, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 157, knj. 28). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Institut za srpski jezik SANU, 2017, str. 351360.

FAJFAR, Tanja. Terminologija v Evropski uniji (Lingua Slovenica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski, 21/1, 2015, str. 7–21.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Obdobja 34. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 209–216.

FAJFAR, Tanja. Terminologija in njeno uslovarjanje. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah – Nova Gorica, Zbornik Slavističnega društva Slovenije 24. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 97–103.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Obdobja 32. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 117–123.

FRANGEŽ, Danijela, KLANČNIK, Anton Toni, ŽAGAR KARER, Mojca, LUDVIGSEN, Bjørn-Erik, KOŃCZYK, Jarosław, RUIZ PEREZ, Fernando, VEIJALAINEN, Mikko, LEWIN, Maurine. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4, 2015, str. 291–299.

HUMAR, Marjeta. Pravni terminološki slovar (1): Slogovne posebnosti pravnih besedil. Pravna praksa, 37/20–21, 2018, str. 45.

HUMAR, Marjeta. Slovenska tolkalna terminologija. V: PETKOVA, Ekaterina (ur.). Ezik˝t na naukata i naukata za ezika: jubileen sbornik v čest čl.-kor. prof. d.f.n. Marija Popova. Sofija: BAN "prof. Marina Drinov", 2017, str. 288-298.

HUMAR, Marjeta. Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku: na primeru terminoloških slovarjev (Lingua Slovenica, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

HUMAR, Marjeta. Poimenovanja za moške in ženske v novejših slovenskih terminoloških slovarjih. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja (Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 422–440.

HUMAR, Marjeta. Angleščina, anglicizmi in slovenska terminologija. V: Internationales Symposium Sprachpolitik und Sprachkultur in Europa. Graz: IG Muttersprache, 2010, str. 12–23.

HUMAR, Marjeta. Položaj in prihodnost slovenske terminologije in terminografije. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 41–46.

HUMAR, Marjeta. Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 75–95.

HUMAR, Marjeta, ŽELE, Andreja. Današnje slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik – stanje in perspektive. V: PAVČEK, Tone (ur.). Zbornik prispevkov na posvetu 15. maja 2007. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008, str. 45–53.

HUMAR, Marjeta. Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih. Jezikoslovni zapiski, 14/1, 2008, str. 103–122.

HUMAR, Marjeta. Protipomenskost v sodobnih slovenskih terminoloških slovarjih. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 561–582.

HUMAR, Marjeta. Protipomenskost v slovenski jezikoslovni literaturi. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika (Zora, 32). Maribor: Slavistično društvo, 2005, str. 319–333.

HUMAR, Marjeta. Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 17–31.

HUMAR, Marjeta. Vprašanja in perspektive slovenskega terminološkega slovaropisja. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Evropsko leto jezikov. Sodobna slovenska književnost. Matija Murko (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2002, str. 246–252.

HUMAR, Marjeta. Tipologija žargonskega izrazja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in modernih terminoloških slovarjih. Filologija 36/37, 2001, str. 209–219.

HUMAR, Marjeta. Compiling and translating of terminology into Slovenian language in the past and in the present. Neoterm, 35/36, 1999, str. 42–47.

HUMAR, Marjeta. Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih. Jezikoslovni zapiski 4, 1998, str. 123–137.

HUMAR, Marjeta. Integration of international terms into the Slovene language. Neoterm, 27/28, 1995, str. 64–72.

HUMAR, Marjeta. Slovarsko normiranje glede na predpise in rabo. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Jezik tako in drugače: zbornik. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1993, str. 374–384.

JEMEC TOMAZIN, Mateja, ROMIH, Miro. Slovenski terminološki portal: nova priložnost za urejanje slovenske terminologije. V: ARHAR HOLDT, Špela (ur.), KREK, Simon (ur.). Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Založba Univerze, 2023, str. 211–247.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Poimenovanja oseb v terminologiji. V: VEROVNIK, Tina (ur.), Urška VRANJEK OŠLAK (ur.). Pravopis na zrnu graha: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2022, str. 151–161.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, Obdobja 39. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 139–144.

JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska terminološka spletišča in njihove zasnove. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2020, 46/2, str. 693–716. 

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Razvoj slovenske pravne terminologije: slovarski opis. V: JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), et al. Med jasnostjo in nedoločenostjo: pravna terminologija v zgodovini, teoriji in praksi (Zbirka Pravna obzorja, 54). Ljubljana: Lexpera, GV založba: Pravna fakulteta. 2019, str. 111–130.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Vključevanje frazeologije v terminološke priročnike. V: MACAN, Željka (ur.). Frazeologija, učenje i poučavanje: zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz održane od 19.-21. travnja 2018. godine u Rijeci, Slavofraz 2018 "Frazeologija, učenje i poučavanje", 19.-21. travnja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka: Filozofski fakultet. 2019, str. 123–134.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. O pameti in neumnosti v slovenskem (pravnem) jeziku. V: BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (ur.), PFANDL, Heinrich (ur.). Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija, (Grazer Studien zur Slawistik, ISSN 2195-593X, Bd. 9). Hamburg: Dr. Kovač, 2018, str. 93–102.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni terminološki slovar (2): Razvoj slovenske pravne terminologije (ob Pravnem terminološkem slovarju). Pravna praksa, 37/23, 2018, str. 33.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni terminološki slovar (4): Nastanek pravnega terminološkega slovarja. Pravna praksa, 37/28–29, 2018, str. 45.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Raba terminologije v slovenski znanstveni periodiki v začetku 21. stoletja. V: IVAŠČENKO, Viktorija (ur.). Slov´jans´ke terminoznavstvo: kincja XX - počatku XXI stolit´: kolektyvna monografija členiv Terminologičnoi komisii pry Mižnarodnomu komiteti slavistiv. Kyiv: Žnec´. 2018, str. 266–286.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Terminologizacija frazemov s prostorskim in časovnim prislovom v zgradbi. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), JAKOP, Nataša (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 157–169.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Normativnost terminoloških slovarjev. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Obdobja 34. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 309–315.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Kdaj je dobro postati trmast kot vol?: živalski frazemi v pravnih strokovnih besedilih. V: VIDOVIĆ, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014, str. 1–14.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Frazeologija v znanstvenih besedilih. V: JESENŠEK, Vida (ur.), DOBROVOL'SKIJ, Dmitrij (ur.). Phraseologie und Kultur = Phraseology and culture, (Zora 96). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014, str. 413–426.

JEMEC TOMAZIN, Mateja, HUMAR, Marjeta. Stilna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika, Obdobja 32. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 173–179.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Frazemi v znanstvenih besedilih – območje dopustnega. V: JAKOP, Nataša (ur.), JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), BĘDKOWSKA–KOPCZYK, Agnieszka (ur.). Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 81–90.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Terminologija v slovenskem pravopisu. V: JAKOP, Nataša (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 213–220.

JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Prav(n)a terminologija. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 219–225.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes (Lingua Slovenica, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Vloga terminologije pri uveljavljanju znanstvenega področja. V: NOVAK–POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 103–119.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Tipologija slovenske pravne terminologije. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 267–280.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Slovensko pravno izrazje od Habsburške monarhije do Evropske unije ali Ius est ars. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 385–399.

KOCIJAN, Juš, KARER, Gorazd, ŽAGAR KARER, Mojca, BAJD, Tadej, KARBA, Rihard. The Slovenian dictionary of automatic control, systems and robotics. V: Proceedings of the 20th IFAC World Congress, 914 July 2017, Toulouse, France, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, Vol. 50, no. 1, 2017). New York: International Federation of Automatic Control = IFAC. 2017, vol. 50, no. 1, str. 5166–5171.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. Izdelava ontologij kot faza terminografskega dela ob nastajajočem Botaničnem terminološkem slovarju. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 163–176.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. O terminih z vidika terminografske prakse. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 583–598.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika terminografske ravnine. Jezikoslovni zapiski, 12/1, 2006, str. 71–87.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine. Jezikoslovni zapiski, 11/2, 2005, str. 63–76.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. O razvrščanju iztočnic v terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski, 8/1, 2002, str. 29–46.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. Prikaz pojmovnega sistema v terminološkem slovarju. Filologija, 36/37, 2001, str. 291–301.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. Vloga terminološkega slovaropisja pri načrtovanju in oblikovanju jezika stroke. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000, str. 287–298.

KOŠMRLJ - LEVAČIČ, Borislava. O terminološkem slovarju in računalniški podpori – ob izdelavi botaničnega terminološkega slovarja. Jezikoslovni zapiski 5, 1999, str. 107–122.

MICHELIZZA, Mija, ŽAGAR KARER, Mojca. Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski, 24/1, 2018, str. 79–92.

ŠMALC, Andrej, MÜLLER, Jakob, GLAVIČ, Peter, SPANRING, Jože, ŽELE, Andreja (ur.). Slovensko tehniško izrazje: jezikovni priročnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

TAVZES, Cvetana. Terminološki slovarji in globalizacija. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 57–60.

TAVZES, Cvetana. O izboru strokovnega, predvsem medicinskega izrazja v nekaterih slovarjih in enciklopedijskih priročnikih. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju, Ljubljana, 22.–23. maja 1997. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998, str. 163–166.

TROJAR, Mitja. Spol kratic v sodobni slovenščini = Gender of acronyms in contemporary SlovenianPhilological studies, 17/2, 2019, str. 238–250.

TROJAR, Mitja. Wüster's view of terminologySlovenski jezik - Slovene linguistic studies, 11, 2017, str. 55–85. 

TROJAR, Mitja. Pregled definicij pojma "samostalnik" v izbranih slovenskih slovnicah. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Obdobja 34, 2. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 767–774.

TROJAR, Mitja, ŽAGAR, Mojca. Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Obdobja 32. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 457–463.

ŽAGAR KARER, Mojca, FAJFAR, Tanja. Terminological problems of terminology users: analysis of questions in terminological counselling service on the Terminologišče website. Terminology, vol. 29, issue 1, 2023, str. 78-102.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminologija, terminološki viri in terminološko svetovanje = Terminology, terminological resources and terminological counseling. V: TONIN, Gašper (ur.). Študentski medicinski raziskovalni kongres 2022. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2022, 61, suppl. 1, str. 39–45.

ŽAGAR KARER, Mojca, LEDINEK, Nina. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2021, 13, str. 41–60.

ŽAGAR KARER, Mojca, FAJFAR, Tanja. Sinonimija v terminologiji: analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 68/4, 2020, str. 491–507.

ŽAGAR KARER, Mojca. Pravna terminologija v terminološkem slovarju. V: JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), et al. Med jasnostjo in nedoločenostjo: pravna terminologija v zgodovini, teoriji in praksi (Zbirka Pravna obzorja, 54). Ljubljana: Lexpera, GV založba: Pravna fakulteta. 2019, str. 383–405.

ŽAGAR KARER, Mojca. Pravni terminološki slovar (5): Pravni terminološki slovar - komu je namenjen?. Pravna praksa, 37/32, 2018, str. 33.

ŽAGAR KARER, Mojca. Pravni terminološki slovar (7): Zgradba slovarskega sestavka v Pravnem terminološkem slovarju. Pravna praksa, 37/32, 2018, str. 41.

ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenski terminološki slovarji v začetku 21. stoletja. V: IVAŠČENKO, Viktorija (ur.). Slov´jans´ke terminoznavstvo: kincja XX - počatku XXI stolit´: kolektyvna monografija členiv Terminologičnoi komisii pry Mižnarodnomu komiteti slavistiv. Kyiv: Žnec´. 2018, str. 557–566.

ŽAGAR KARER, Mojca. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 66/2, 2018, str. 235–249.

ŽAGAR KARER, MOJCA. Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive. V: PIPER, Predrag (ur.), JOVANOVIĆ, Vladan (ur.). Slovenska terminologija danas: Primljeno na V. skupu Odeljenja jezika i književnosti od 30. maja 2017. godine, na osnovu referata akademika Predraga Pipera i prof. dr. Rajne Dragićević (Naučni skupovi, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 157, knj. 28). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Institut za srpski jezik SANU, 2017, str. 361370. 

ŽAGAR KARER, Mojca. Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 12. Ljubljana: Založba ZRC, 2016, str. 107–121.

ŽAGAR KARER, Mojca. Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. V: DOBROVOLJC, Helena (ur.), VEROVNIK, Tina (ur.). Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, str. 221–229.

ŽAGAR KARER, Mojca, FAJFAR, Tanja. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1, 2015, str. 23–35.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminologišče – kraj, kjer terminolog išče. Slavia Centralis, 8/1, 2015, str. 22–33.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije (Linguistica et philologica, 26). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

ŽAGAR KARER, Mojca. Elektrotehniška terminologija v slovarjih. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 203–214.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminološko svetovanje med teorijo in prakso. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Obdobja 28. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 443–448.

ŽAGAR KARER, Mojca. Geografski termini in frazeologija. Jezikoslovni zapiski, 14/2, 2008, str. 101–122. 

ŽAGAR, Mojca. Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 599–609.

ŽAGAR, Mojca. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo, 50/2, 2005, str. 35–48.

NASLOV SLOVARJA: Terminološki slovar agronomije
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Tanja Fajfar, doc. dr. Mateja Jemec Tomazin
PODROČNI STROKOVNJAKI: prof. dr. Rajko Bernik, prof. dr. Franci Celar, doc. dr. Rozalija Cvejić, doc. dr. Jure Čop, doc. dr. Zalika Črepinšek, doc. dr. Marko Flajšman, doc. dr. Matjaž Glavan, prof. dr. Helena Grčman, prof. dr. Metka Hudina, prof. dr. Nina Kacjan Maršić, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (do leta 2018), doc. dr. Darja Kocjan Ačko, izr. prof. dr. Miran Lakota, doc. dr. Žiga Laznik, izr. prof. dr. Mario Lešnik (do leta 2018), prof. dr. Zlata Luthar, doc. dr. Rok Mihelič, prof. dr. Gregor Osterc, dr. Anton Perpar, prof. dr. Marina Pintar, doc. dr. Tjaša Pogačar, mag. Tomaž Prus (do leta 2019), prof. dr. Denis Rusjan, prof. dr. Andrej Simončič, prof. dr. Denis Stajnko, dr. Andreja Sušnik, prof. dr. Stanislav Trdan, izr. prof. dr. Valentina Usenik, Janko Verbič, doc. dr. Matej Vidrih, doc. dr. Vesna Zupanc, Ana Žust

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: agronomija: agrometeorologija; ekonomika; fitomedicina; genetika in žlahtnjenje; hortikultura; kmetijska tehnika; pedologija; poljedelstvo; travništvo, pašništvo in pridelava krme; urejanje kmetijskega prostora

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Gledališki terminološki slovar – pregledana in dopolnjena izdaja
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Mojca Žagar Karer
PODROČNI STROKOVNJAKI: prof. dr. Barbara Orel, izr. prof. dr. Katarina Podbevšek, izr. prof. dr. Tomaž Toporišič, doc. dr. Gašper Troha, mag. Ana Kocjančič

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: gledališče

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Kriminalistični terminološki slovar
SODELUJOČI ORGANIZACIJI: Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Policija
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Mojca Žagar Karer
PODROČNI STROKOVNJAKI: doc. dr. Danijela Frangež, Andrej Gerjevič, Neža Miklič, prof. dr. Katja Drobnič, Tatjana Bobnar, Mirjam Kline, doc. dr. Boštjan Slak, Špela Omahen Regovc

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: kriminalistika

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Splošni tehniški slovar
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: /
TERMINOGRAFSKO VODENJE: Cvetana Tavzes (do leta 2010), dr. Marjeta Humar
PODROČNI STROKOVNJAKI: prof. dr. Andrej Paulin, izr. prof. dr. Mateja Bizjak, prof. dr. Andrej Čadež, Leon Čelik, Peter Černigoj, prof. dr. Matjaž Gams, prof. dr. Peter Glavič, prof. dr. Ferdinand Gubina, izr. prof. dr. Miha Humar, † Božo Iglič, prof. dr. Peter Jereb, izr. prof. dr. Jakob Likar, prof. dr. Sonja Malej, izr. prof. dr. Damijan Miljavec, dr. Aleš Mohorič, izr. prof. Alenka Pavko - Čuden, †prof. dr. Jože Spanring, mag. Anton Stušek, doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc, dr. Andrej Šmalc, prof. dr. Matija Tuma, Jože Unk, prof. dr. Florijan Vodopivec, dr. Branko Zadnik, Štefan Žemva
 

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: fizika, matematika, kemija, gradbeništvo, računalništvo in informatika, elektrotehnika, gozdarstvo, papirništvo, rudarstvo, metalurgija, tekstilstvo, materiali, agrotehnika, strojništvo, grafika, geodezija

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Terminološki slovar tiflopedagogike
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Tanja Fajfar
PODROČNI STROKOVNJAKI: Sara Češarek, Janja Hrastovšek, Marija Jeraša, doc. dr. Aksinja Kermauner, Ana Mohorko, Tatjana Murn, Eva Škrlec, dr. Ingrid Žolgar Jerković, Dragana Žunič

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: tiflopedagogika, tifloandragogika

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Terminološki slovar živinoreje
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Simon Atelšek, dr. Mitja Trojar
PODROČNI STROKOVNJAKI: prof. dr. Peter Dovč, prof. dr. Antonija Holcman, prof. dr. Stane Kavčič, mag. Ajda Kermauner Kavčič, prof. dr. Dragomir Kompan, prof. dr. Tanja Kunej, dr. Špela Malovrh, prof. dr. Jože Osterc, doc. dr. Tatjana Pirman, prof. dr. Jurij Pohar, doc. dr. Klemen Potočnik, asist. dr. Nataša Siard, prof. dr. Ivan Štuhec

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: živinoreja: prehrana živali, etologija in zaščita živali, genetika, selekcija, živinorejski objekti in oprema, ekonomika v živinoreji, govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, drobnica, konjereja, ribogojstvo, čebelarstvo, kunčereja, reja laboratorijskih živali, reja hišnih živali

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Fizioterapevtski terminološki slovar
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Združenje fizioterapevtov Slovenije
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Simon Atelšek, Jera Sitar
PODROČNI STROKOVNJAKI: viš. pred. mag. Sonja Hlebš, doc. dr. Miroljub Jakovljević, izr. prof. dr. Alan Kacin, mag. Blanka Koščak Tivadar, doc. dr. Tine Kovačič, Barbara Pantar, Jure Rakef, Branka Slakan Jakovljević, doc. dr. Darja Šćepanović, dr. Monika Zadnikar

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: fizioterapija

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Gasilski terminološki slovar
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Gasilska zveza Slovenije
TERMINOGRAFSKO VODENJE: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin
PODROČNI STROKOVNJAKI: Suzana Anžur, Gregor Arko, Tomaž Ažbe, Hilda Bedrač, Janko Cerkvenik, Tilen Cestnik, Gašper Janežič, Rajko Jazbec, dr. Julij Jeraj, izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko, doc. dr. Barbara Novosel, Rok Oven, Miha Petek, doc. dr. Saša Petriček, Klemen Repovš, Miha Slapničar, Neža Strmole, Janez Šalej, Marko Tomazin, Matej Trunk, Jasmina Vidmar, Dušan Vižintin, Rok Zavrl, Marko Zibelnik, Boštjan Žagar

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, organizacija in pravne osnove, izobraževanje, osebnost gasilca, varstvo in zdravje, požarna preventiva, elektrotehnika in varnost, gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, vozila in oprema, radijske in ostale zveze, zaščita telesa in dihal, gasilska taktika, razvrščanje, tehnično reševanje, prva pomoč, požar in nevarne snovi, gasilsko-športne tekmovalne discipline

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Računalniški terminološki slovar
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
TERMINOGRAFSKO VODENJE: dr. Tanja Fajfar
PODROČNI STROKOVNJAKI: asist. Mladen Borovič, doc. dr. Tomaž Hočevar, asist. dr. David Jelenc, doc. dr. Štefan Kohek, doc. dr. Jurij Mihelič, red. prof. dr. Borut Robič, izr. prof. dr. Danijel Skočaj, doc. dr. Boštjan Slivnik, izr. prof. dr. Damjan Strnad, red. prof. dr. Branko Šter

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: algoritmi in podatkovne strukture, arhitektura in organizacija, inteligentni sistemi, operacijski sistemi, programiranje specifičnih platform, programski jeziki, računalniška grafika, računalniška varnost, teoretično računalništvo

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Meteorološki terminološki slovar
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Slovensko meteorološko društvo
TERMINOGRAFSKO VODENJE: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin
PODROČNI STROKOVNJAKI: dr. Jure Cedilnik, mag. Tanja Cegnar, Andrej Hrabar, mag. Andrej Kranjc, mag. Miha Pavšek, izr. prof. dr. Gregor Skok, Gregor Vertačnik, mag. Živa Vlahović

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: meteorologija splošno, biometeorologija, klimatologija, letalska meteorologija, kakovost zraka, plazovi, numerično modeliranje ozračja, napoved vremena, sevanje, energetika ozračja, agrometeorologija, meteorološke meritve, podnebne spremembe, nivologija, glaciologija

Faza dela: priprava geslovnika in začetek oblikovanja slovarskih sestavkov

NASLOV SLOVARJA: Terminološki slovar geoinformatike
SODELUJOČA ORGANIZACIJA: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU
TERMINOGRAFSKO VODENJE: doc. dr. Mojca Žagar Karer
PODROČNI STROKOVNJAKI: prof. dr. Anka Lisec, izr. prof. Žiga Kokalj, dr. Tatjana Veljanovski, prof. dr. Krištof Oštir, doc. dr. Dejan Grigillo, izr. prof. dr. Samo Drobne, doc. dr. Dušan Petrovič, izr. prof. dr. Marko Krevs, doc. dr. Miran Kuhar

OPIS PROJEKTA
PODROČJE: daljinsko zaznavanje, fotogrametrija, geomatika, geografski informacijski sistemi, kartografija, prostorska analitika, prostorska statistika, lokacijske storitve

Faza dela: oblikovanje slovarskih sestavkov

Aprila 2023 je izšla elektronska izdaja Botaničnega terminološkega slovarja (2., dopolnjena in pregledana izdaja).

Decembra 2022 sta izšli tiskana in elektronska izdaja Kamnarskega terminološkega slovarja.  

Septembra 2022 je izšla elektronska izdaja Davčnega terminološkega slovarja.

Junija 2022 je izšel Davčni terminološki slovar.