Ali se pravilno piše "bloger" ali "blogar"?

Submitted by helena_dobrovoljc on Tor, 04/30/2013 - 22:46
Vprašanje:

 

Zanima me, kako se pravilno piše: bloger ali blogar?

Ključne besede: besedotvorje izpeljanke blogar/bloger

 

Vprašanje, ki ga zastavljate, spravlja jezikoslovce v zadrego, saj so postavljeni pred dilemo: ali upoštevati slovenskemu slovničnemu sistemu bližjo tvorbo blogar ali pa naj prevlada načelo rabe in zapis bloger, kot so se odločili tudi sestavljavci Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (dalje SNB, 2013). Da je slovenščini bližje tvorjenka blogar, utemeljuje v svojem mnenju tudi dr. Marko Snoj:

“Slovenščina ima za tvorbo vršilca dejanja (prek nem. iz lat. prevzeto) pripono -ar (jedkar), ne pa tudi -er, vsaj nenaglašene ne. Besede (večinoma vršilci dejanja) na naglašeni -êr so (deloma prek nem.) prevzete iz francoščine (aranžer, dezerter) (italianizmi tipa gondoljer se glasijo na -jer), na nenaglašeni -er z obstojnim e pa iz angleščine (bokser, kompjuter). Večina primerov na naglašeni -êr ima pri nas ob sebi glagol na -irati. Beseda bloger je torej motivirana v angleščini in v slovenščino prevzeta le z najnujnejšimi podomačitvami v izgovoru, zapisu in pregibanju; beseda blogar pa je slovenska tvorjenka iz glagola blogati ali samostalnika blog. Sistemsko upravičena rešitev je torej blogar. V SNB so se za blogerja odločili na osnovi prevladujoče rabe.”

Načela aktualnega slovenskega pravopisa iz l. 2001 govorijo seveda v prid podomačenim oblikam. Ker pa je beseda bloger močno prevladujoča v rabi, tega ob odločanju ne smemo prezreti. Za enkrat bi bilo najbolj ustrezno dopustiti obe obliki. Predlagam, da se odločite v skladu s predstavljenimi utemeljitvami: če vam zveni beseda bloger angleško, potem uporabljajte blogar.

Doc. dr. Helena Dobrovoljc (april 2013)