Raziskovalka pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 77
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Dejavna je na znanstvenoraziskovalnem področju, ki zajema naglasoslovje, slovaropisje, imenoslovje in zgodovino slovenskega jezika.

Sodeluje pri pripravi Slovarja novejšega besedja in Novega slovarja slovenskega jezika. Posveča se naglaševanju slovarskih iztočnic in pripravi pregibnostnih vzorcev.

Izbrane publikacije
  1. MIRTIČ, Tanja: Odrazi praslovanskih naglasnih tipov a-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. Prispevek na konferenci Dani akcentologije, Zagreb, 10.–12. 3. 2011.
  2. MIRTIČ, Tanja: Lastno imenje vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomsko delo. Ljubljana 2010, 70 str.
Življenjepis

Rojena 14. 2. 1983 v Novem mestu.

 Leta 2010 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja in zgodovine. V študijskem letu 2011/12 je vpisana v  četrti letnik študija češkega jezika ter v prvi letnik doktorskega študija na področju jezikoslovja.

 Leta 2003 se je udeležila enomesečnega tečaja češkega jezika na Zahodnočeški univerzi v Plznu.

 V poletnem semestru študijskega leta 2007/2008 se je izpopolnjevala na Karlovi univerzi v Pragi.

 Od leta 2011 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 

Ključne besede

naglasoslovje • slovaropisje • imenoslovje • bohemistika