Raziskovalka v Pravopisni sekciji

Telefon:
01 470 64 33
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Njeno raziskovalno delo je vezano na slovaropisje, korpusno jezikoslovje in besedilno pomenoslovje. V okviru korpusnega dela je sodelovala pri graditvi nacionalnega korpusa Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) in pripravi oblikoslovnega označevalnika za slovenščino.

 Njene objave v znanstvenih revijah se ukvarjajo s problemom analize besedil v odvisnosti od družbenega konteksta in so v zadnjem obdobju usmerjene predvsem v raziskovanje besedilnega pomena.

 Med leti 2004 in 2005 je vodila novoustanovljeno Fakulteto za slovenske študije na Univerzi v Novi Gorici, od leta 2008 pa na tej univerzi predava predmet Slovenski jezik III in Besediloslovje.

Izbrane publikacije
  1. BIZJAK, Aleksandra. Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu 1584. V: MERŠE, Majda (ur.). Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57 (2008-4/2009-1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 231–242.
  2. BIZJAK, Aleksandra. Contemporary sermons: from grammatical annotation to rhetorical design. V: NØRGAARD, Nina (ur.). Systemic functional linguistic in use (Odense working papers in language and communication, vol. 29). University of Southern Denmark, 2008, str. 503–521.
  3. BIZJAK, Aleksandra. The use of grammatically annotated corpora for the display of textual patterns. V: STEINER, Erich (ur.), NEUMANN, Stella (ur.). Data and interpretation in linguistic analysis : Proceedings of the 19th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop 23rd - 25th July 2007, Saarbrücken, Germany. [Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2008], str. 1–17.
  4. BIZJAK, Aleksandra. Pridiga kot žanr. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2005, 158 str.
  5. BIZJAK, Aleksandra. Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra. Slavistična revija 53/2 (2005), str. 153–170.
  6. JAKOPIN, Primož, BIZJAK, Aleksandra. O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila. Slavistična revija 45/3–4 (1997), str. 513–532.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1988 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti in literarne teorije.

 Od leta 1989 do 1994 je bila predavateljica in vodja študijskega programa slovenskega jezika, literature in kulture na Šoli za moderne jezike Univerze Macquarie v Sydneyju.

 Leta 1992 je dobila štipendijo avstralske vlade za podiplomski študij. Z magistrsko nalogo pri prof. dr. D. Buttu je na Šoli za angleški jezik Univerze Macquarie uspešno končala študij uporabnega jezikoslovja.

 Od leta 1996 je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije Jezikoslovne osnove pridige kot žanra je leta 2004 na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Univerze v Ljubljani pridobila doktorat znanosti s področja jezikoslovja.

 V letih 2004 in 2005 je vodila novoustanovljeno Fakulteto za slovenske študije na Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2008 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava besediloslovje.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

funkcijsko jezikoslovje • korpusno jezikoslovje • sociolingvistika • slovaropisje • stilistika