Naslov:
Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prinaša osem utemeljitev različnih predlogov za pisanje začetnice v neprvih sestavinah večbesednih zemljepisnih lastnih imen, ki so bili predstavljeni na odprtem posvetu »Srečanje dveh komisij« (Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije) junija 2019. Uvodoma je orisano delovanje obeh komisij, ob tem so predstavljeni vzgibi, ki so sprožili razpravo o pravopisni reformi, predstavljena je tudi odločitev, da se bo pred končno odločitvijo pravopisne komisije, ki se ob prenovi pravopisnih pravil soočila s ponovno obujenim predlogom »vse z veliko začetnico«, ta posvetovala s širšo javnostjo. Pripravljena bo anketa, ki bo predstavila stališča razpravljalcev, predstavljena v pričujoči monografiji. Stališča prispevkov v osrednjem delu lahko strnimo v tri skupine: prva skupina zagovarja celovitejšo reformo, ki se zrcali v tehnični rešitvi zapisovanja zemljepisnih imen; druga skupina v izhodišču ne zagovarja tehnične reforme, ampak se osredotoča na ponatančenje pravil ter ukinitev delitve na naselbinska in nenaselbinska imena; tretja skupina ne podpira nobene spremembe.

Kazalo vsebine

Helena Dobrovoljc: O Pravopisni komisiji ter pravopisni reformi in razlogih zanjo
Matjaž Geršič: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in njena vloga pri pravopisnih reformi
Manca Černivec: Pravopisna reforma in jezikovni uporabniki

Prispevki

Helena Dobrovoljc: Težavnost pravopisnih reform v dobi jezikovne ustaljenosti
     1 Uvod: O zemljepisnih imenih v 20. stoletju
     2 Prenova pravopisnih pravil o zemljepisnih v obdobju 2013–2019
     3 Ali so vsa večbesedna nenaselbinska imena pravopisno problematična?
     4 Sklep: Kako bi bilo treba spremeniti pravopisna pravila glede zemljepisnih imen?
     5 Viri in literatura

Metka Furlan: Zakaj bi bilo smiselno spremeniti veljavno pravopisno pravilo o zapisovanju neprvih sestavin slovenskega lastnoimenskega besedja
     1 Težavnost prepoznavanja lastnih imen kot neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     2 Sprememba pravopisnega pravila o zapisovanju neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     3 Sklep
     4 Viri in literatura

Matjaž Geršič, Drago Kladnik, Drago Perko: Geografski pogled na pisanje velike in male začetnice pri večbesednih zemljepisnih imenih
     1 Uvod
     2 Metodologija
     3 Rezultati
     4 Sklep
     5 Viri in literatura

Peter Holozan: Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni: razmislek o spremembi pravil o začetnicah pri zemljepisnih imenih
     1 Viri

Marta Kocjan Barle: Predlog za reformo zapisa zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Terminologija
     3 Velika začetnica
     4 Prehod iz občnega poimenovanja v lastno ime
     5 Strokovni izrazi
     6 Razlikovalne sestavine
     7 Občnoimenska jedra
     8 Predložna imena
     9 Sklep
     10 Viri in literatura

Tina Lengar Verovnik: Nekaj misli o reformi pisanja večbesednih zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Prednosti razširjene reforme
     3 Možne pasti reforme
     4 Premislek o terminologiji
     5 Predlog rešitve

Marko Snoj: Vse z veliko začetnico
     1 Pro
     2 Kontra
     3 Re
     4 Sub
     5 Mort
     6 Hirš
     7 Sklep

Peter Weiss: Večbesedna zemljepisna imena: z veliko začetnico skoraj vse
     1 1575
     2 1797
     3 1895
     4 1910
     5 1921–1922
     6 1956
     7 1977
     8 2019
     9 Viri in literatura

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0437-5

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 90 strani

Cena

9,00 EUR (redna)
7,00 EUR (klubska)