Prostomorfemskost v slovenščini

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2019


Namen monografije je predstaviti in opredeliti, katere besed(ic)e nastopajo v vlogah prostih morfemov, na katere polnopomenske besede se ti prosti morfemi navadno pomensko in skladenjsko navezujejo, in kakšna in kolikšna je vloga prostih morfemov v slovenščini. Delo sestavljajo poglavja: Prostomorfemskost, Prostomorfemskost med leksemom in povedjo, Prostomorfemskost kot slovnica v slovarju: slovarski prikaz prostomorfemskosti in še Priloga: referenčni članki. Naslovi usmerjajo iz teorije v prakso, osnovnemu besedilu pa so za posamezne osvetlitve še posebej, v prilogi, dodani članki, ki podrobneje razčlenjujejo posamezne pojave in probleme. Prostomorfemskost do neke mere rahlja meje leksemov in tako odločilno vpliva na pomenska in slovnična razmerja med leksemi, s tem pa sogradi in sooblikuje slovensko skladnjo.Kazalo vsebine

Predgovor

Prostomorfemskost
1 Kako je v slovenščini izražena prostomorfemskost
1.1 Prosti glagolski morfemi izraženi s predlogi
1.2 Prosti glagolski morfemi, izraženi z zaimki
1.3 Medsebojna odvisnost dveh prostomorfemskosti
2 Prostomorfemskost z različnih jezikoslovnih vidikov

I Prostomorfemskost med leksemom in povedjo
1.1 Prostomorfemost s skladenjskobesedotvornega in pomenotvornega vidika
1.2 Prostomorfemskost z vidika vezljivosti, družljivosti in prisojanja
1.2.1 Tipi prostomorfemskosti z vidika vezljivosti, družljivosti in prisojanja
1.3 Prostomorfemost s pomensko- in funkcijskoskladenjskega vidika
1.3.1 Predlogi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika: o prostomorfemskosti s pomensko- in funkcijskoskladenjskega vidika

II Prostomorfemskost kot slovnica v slovarju: slovarski prikaz prostomorfemskosti
2.1 Slovarska tipologija prostomorfemskosti
2.1.1 Tipologija predložne prostomorfemosti s funkcijskoskladenjskega vidika glagolskega povedka
2.1.2 Tipologija zaimenske prostomorfemskosti s funkcijskoskladenjskega vidika glagolskega povedka
2.2 Slovarski prikaz prostomorfemskosti
2.2.1 Predložna prostomorfemskost
2.2.2 Zaimenska prostomorfemskost
2.2.3 Prikazi na slovarskem gradivu

Viri in literatura
Povzetek
Summary

III Priloga: referenčni članki

Stvarno kazaloŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
glagol
morfemi
morfologija
prostomorfemskost
slovenščina
slovnica
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR