Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. marec 2009–30. november 2012
Šifra:
J6-2090
Opis

Za razvoj znanosti je bil izjemno pomemben raziskovalni delež akademika prof dr. Jožeta Krašovca. Splošna načela o prevajanju Biblije neposredno ali posredno odpirajo vprašanje izvornega svetopisemskega besedila in vloge starih prevodov, torej predvsem vprašanje tekstne kritike. Jože Krašovec v vlogi odgovornega nosilca projekta prevoda Svetega pisma posebej skrbi za upoštevanje avtentičnega izvornega besedila in za standardizacijo svetopisemskih imen. Njegove objave v tujini so pomembne v svetovnem merilu, ker predstavljajo pionirsko delo v raziskovanju zelo kompleksnega fonetičnega razmerja svetopisemskih imen v hebrejski, grški in latinski tradiciji, ki so vsaka na svoj način vplivale na razvoj oblik svetopisemskih imen v evropskih in drugih svetovnih jezikih. Prevodi Svetega pisma v različne evropske jezike odsevajo kulturne, verske, politične in družbene razmere v posameznih deželah ali v določeni skupnosti. Do reformacije sta na uporabo svetopisemskih jezikov, motivov, imen in drugih značilnosti v evropskih državah močno vplivali grška Septuaginta in latinska Vulgata. Ta vpliv je bil posebno očiten pri uporabi svetopisemskih imen. Velika večina je po izvoru hebrejskih, nekatera izvirajo od drugod. V krščanski Evropi obstaja temeljna enotnost pri uporabi svetopisemskih imen, to pa ima za posledico, da se tudi judovski prevodi, ki so nastali v pretežno krščanskih deželah, npr. v Združenih državah Amerike, večinoma držijo krščanskega izročila v pisanju oblik svetopisemskih lastnih imen. Drugo pomembno področje raziskovanja, ki poteka vzporedno s prevajanjem in standardizacijo temeljnega besedišča pri prevajanju, sta semantika in stilistika.

Rezultati

 

1.
Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: Motiv Lepe Vide

Študija predstavlja izbor folklornih, mitoloških in literarnih simbolov ali motivov hrepenenja in skušnjave od antike do sodobnosti. Osrednji del študije je namenjen poglobljeni raziskavi motiva Lepe Vide z vidikov hrepenenja in skušnjave in se osredotoča na več tipoloških skupin motiva Lepe Vide na Slovenskem, pri čemer poudarja pomenske razlike med posameznimi skupinami na Slovenskem in v razmerju do njihovih sredozemskih, predvsem albanskih, sicilskih in kalabrijskih predhodnic.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 250153984

 

2.
Transformacija bibličnih lastnih imen

Študija raziskuje jezikovne razloge in zgodovino transformacije svetopisemskih lastnih imen, ki sta jih pogojevala njihov prenos in transliteracija iz hebrejščine in iz aramejščine v grščino, v latinščino in v druge stare jezike. Odsotnost nekaterih črk in glasov v grščini in v latinščini je bil poglavitni razlog za številne fonetične menjave v prenašanju imen iz izvirnih jezikov. Poleg tega prevajalci in prepisovalci niso mogli zlahka doseči poenotenega fonetičnega sistema, ker je soglasniški hebrejski sistem sam po sebi dovoljeval različice v črkovanju imen.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 31118125
 

 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000