Researcher on the project the Dictionary of Less Used Slovene Words

Phone:
+386 1 470 61 74
E-mail:
Research interests

The research of Dr. Nataša Jakop focuses on the problems of linguistic norms and Slovene phraseology. She is participating in the preparation of a specialized orthographic manual and orthographic dictionary.

In the academic year 2007/2008 she was Assistant (Tutor) for the course “Slovene literary language IV” in the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica.

In 2005 and 2006 she was the editor of the annual work reports of the ZRC SAZU.

Selected publications

JAKOP, Nataša. Frazeologija v Japljevih pridigah. In HUMAR, Marjeta (ed.). Japljev zbornik- Zbornik prispevkov s Simpozija o Juriju Japlju (Kamnik, 3-4 December 2009). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Kamnik: Občina, 2011, pp. 347–353.

VALENČIČ ARH, Urška, JAKOP, Nataša. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). In OŽBOT, Martina (ed.). Demetrio Skubic octogenario, Linguistica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, Issue 50/3, pp. 209–223.

JAKOP, Nataša. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski, 2009, 15/1–2, pp. 73–85.

DOBROVOLJC, Helena, JAKOP, Nataša. Specializirani pravopisni priročnik (Predstavitev izhodišč, zasnove, ciljev in vzorčnih redakcij). Jezikoslovni zapiski, 2008, 14/1, pp. 85–101.

JAKOP, Nataša. Leksikografska obravnava slovenske pragmatične frazeologije. In FINK-ARSOVSKI, Željka (ed.), HRNJAK, Anita (ed.), Slavenska frazeologija i pragmatika. Zagreb: Knjiga, 2007, pp. 116–121.

JAKOP, Nataša. Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 212 pp.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

1999: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the area of Slovene language and literature, with the thesis Funkcijska delitev členkov: vloga naklonskih in poudarnih členkov..

Since December 1999: employed (tenure) in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

2002: completed postgraduate studies in the program Slovene Literary Language and Stylistics with the Master thesis Pragmatični frazemi: opredelitev in razvrstitev.

March and April 2003: participated in the training of young researchers in the Institute for Slavic Studies at the University of Vienna.

2005: completed PhD Studies with the thesis Tipologija oblikoslovnih, skladenjskih in pomenskih značilnosti slovenskih pragmatičnih frazemov.

Research areas

Linguistics H350 • Grammar, semantics, semiotics, syntax H352 • Lexicology H353 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 

Keywords

lexicology • lexicography • phraseology • phraseography • pragmatics • language standardisation • Slovene orthography