Title:
Terminološki slovar avtomatike [prva izdaja]
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Terminološki slovar avtomatike vsebuje vsebuje 1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov, informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Namenjen je zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih. Pri izdelavi slovarskih sestavkov je bila uporabljena in sistematično pregledana relevantna strokovna literatura. Termini so pojasnjeni z definicijo, ki pojem uvršča v pojmovni sistem stroke, ali s kazalko, ki usmerja na ustreznejši termin. Z normativnimi podatki želi slovar prispevati k poenotenju terminologije na področju avtomatike. Različna poimenovanja istega pojma so namreč lahko vir številnih nesporazumov, kar onemogoča natančno in učinkovito strokovno sporazumevanje. Ker je avtomatika izrazito vezana na angleško terminologijo, slovar vsebuje tudi angleške ustreznike.

The dictionary comprises 1753 terms from the field of automatic control, which includes mathematical modelling, simulation of dynamical systems, automation technology with the relevant elements, and robotics. The field is also interconnected with signal processing, information technologies and production technologies. The dictionary is aimed at experts and students who deal with control technology and dynamical systems within technical as well as non-technical domains. The terms are explained either by a definition, which places a concept in the concept system of the domain, or by a cross-reference, which suggests a more suitable term. The normative data strives to make the terminology in the field of automatic control, systems and robotics more unified. This is important because different terms used for the same concept often result in misunderstandings that prevent precise and effective communication among experts. The domain is strongly connected to English terminology, therefore English equivalents are also provided in the dictionary.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Društvo avtomatikov Slovenije

ISBN

978-961-254-719-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 136 pages

Price

23,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)

E-publications

Database Terminologišče (2015)
ISBN 978-961-254-757-8