Etimološko-onomastična sekcijaSekcija je bila ustanovljena leta 1958.

Osnovno poslanstvo sekcije je, da kontinuirano skrbi za etimološko, onomastično in primerjalnozgodovinsko interpretacijo slovenskega občno- in lastnoimenskega izraznega fonda in da rezultate svojih raziskav objavlja v slovarjih, monografijah ter revialnem tisku.

Sodelavci sekcije so doslej pripravili naslednja večja dela:

France Bezlaj, Slovenska vodna imena I–II, Ljubljana 1956, 1961: SAZU.

France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika (Poskusni zvezek), Ljubljana 1963: SAZU.

France Bezlaj, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana 1967: Mladinska knjiga.

Začasni slovar slovenskih priimkov (odgovorni redaktor France Bezlaj), Ljubljana 1974: SAZU.

France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I (A–J), II (K–O), III (P–S; Uredila in dopolnila Marko Snoj in Metka Furlan), IV (Š–Ž; Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan, Uredila Marko Snoj in Metka Furlan), V (Kazala; Izdelala Marko Snoj in Simona Klemenčič), Ljubljana 1976, 1982, 1995, 2005, 2007: SAZU.

Marko Snoj, Kratka albanska slovnica, Ljubljana 1991: Filozofska fakulteta.

Metka Furlan, Odzadnji slovar zemljepisnih imen po Atlasu Slovenije, Ljubljana 1993: DZS.

Marko Snoj, Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache, Hamburg 1994: Buske Verlag.

Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana 1997: Mladinska knjiga; Druga, pregledana in dopolnjena izdaja, Ljubljana 2003: Modrijan.

Metka Furlan, Alenka Gložančev, Alenka Šivic-Dular, Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot, Ljubljana 2000: Geodetska uprava Republike Slovenije.

France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I–II (uredila Metka Furlan), Ljubljana 2003: ZRC SAZU.

Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, transliterirana izdaja  I–II (uredila Metka Furlan), Ljubljana 2006: Založba ZRC.

Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, transliterirana izdaja (uredile Metka Furlan, Helena Dobrovoljc in Helena Jazbec), Ljubljana 2006: Založba ZRC in Amebis (CD-ROM).

Marko Snoj, Slovar jezika Janeza Svetokriškega I–II, Ljubljana 2006: SAZU in Založba ZRC.

Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu (uredila Metka Furlan in Silvo Torkar), Ljubljana 2006: Založba ZRC.

Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju (Na primeru besedila Ena dolga predguvor), Ljubljana 2007: Založba ZRC.

Merkujev zbornik (ožji uredniški odbor Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber, Alenka Šivic-Dular) = Jezikoslovni zapiski 13/1–2, Ljubljana 2007: Založba ZRC.

Franc Miklošič, Gjurmime shqiptare / Albanische Forschungen (pripravila Rexhep Ismajli in Marko Snoj), Priština in Ljubljana 2007: ASHAK in SAZU.

Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009: Modrijan in Založba ZRC.

Simona Klemenčič, Pregled indoevropskih jezikov, Ljubljana 2011: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek, Ljubljana 2013: Založba ZRC.

Delovne naloge sekcije so Novi etimološki slovar slovenskega jezika, Toponimija vzhodne Tolminske, Slovenska zemljepisna imena iz slovanskih antroponimov in etimološke osvetlitve za Slovar novejšega besedja slovenskega jezika.

Sekcija hrani naslednje večje zbirke:

Temeljna etimološka kartoteka  (Abecedno urejeni listki formata A7 s podatki o mestih v strokovni literaturi, na katerih je obravnavan določen etimološki problem. Kartoteka obsega približno 350.000 listkov.).

Kartoteka slovenskih ojkonimov (Listi formata A5 vsebujejo narečne, historične in mestoma etimološke podatke posameznega slovenskega krajevnega imena. Kartoteka obsega približno 26.000 listov.).

Kartoteka ledinskih imen izpred 1. svetovne vojne oziroma t. i. Pleteršnikova zbirka zemljepisnih imen pri Slovenski matici (Listki, ki se hranijo v 5 škatlah, še niso bili prešteti.)

Kartoteka slovenskih priimkov (Kartoteka, ki obsega približno 323.000 listov, je bila uporabljena za izdelavo Začasnega slovarja slovenskih priimkov.).

Kartoteka slovenskih rastlinskih imen (Abecedno urejeni listki formata A7, na katerih slovenskemu fitonimu sledi ustrezna taksonomska oznaka. Kartoteka obsega približno 50.000 listkov.).

Etimološki slovar slovenskega jezika I–V (14 MB)

Pleteršnikov slovar (11 MB)

Datoteka ledinskih imen Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (59 MB)

Novi etimološki slovar slovenskega jezika – besedna zbirka (3 MB)

Nekdanji člani

akad. prof. dr. France Bezlaj (†1993)

dr. Darja Globevnik, roj. Žorga (†1983)

Milena Hajnšek - Holz

Janez Keber

Drago Mertelj (†1990)

akad. prof. dr. Janez Orešnik

Milena Piškur

dr. Luka Repanšek

mag. Helena Smole, roj. Jazbec

Saša Sernec (†)

dr. Vaso Suyer (†1984)