Skip to main content
Pravopisje na Slovenskem


Author: Helena Dobrovoljc
Year: 2004Table of content

Predgovor

1 Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa

1.1 Uvod

1.2 Teoretične osnove za določanje norme knjižnega jezika in (ali) pravopisne norme

1.3 Lastnosti pravopisne norme v razmerju do norme knjižnega jezika, ponazorjene z zgledi iz slovenske pravopisne tradicije

1.4 Lastnosti pravopisnega predpisa

2 Okoliščine izhajanja slovenskih pravopisnih priročnikov

2.1 Stanislav Škrabec in pravopisna problematika Levčevega pravopisa

2.2 Izid Breznikovega pravopisa, pojav poljudnih jezikovnih priročnikov in jezikovnih kotičkov

2.3 Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis 1935

2.4 Slovenski pravopis 1937, Mala izdaja

2.5 Spremembe jezikovne norme in poskusi izdelave pravopisnega priročnika med drugo svetovno vojno

2.6 Razprava o pravopisnih načelih ob izidu Slovenskega pravopisa 1950

2.7 Slovenski pravopis 1962: obdobje priprav na njegov izid in odmevi

2.8 Izid Slovarja slovenskega knjižnega jezika in njegov vpliv na novi slovenski pravopis

2.9 Priprave in izid Načrta pravil za novi slovenski pravopis (1981)

2.10 Slovenski pravopis 1 – Pravila

2.11 Izid novega Slovenskega pravopisa v letih 2001 in 2003

2.12 Perspektivni pogled na perečo pravopisno problematiko

3 Pereča pravopisna vprašanja od Škrabca do danes

3.1 Pisavoslovje

3.2 Pravopis

3.3 Oblikopisna vprašanja in njihova povezanost z oblikoglasjem

3.4 Glasoslovna problematika

3.5 Oblikoslovna problematika

3.6 Besedotvorna problematika

4 Sklep

Imensko kazalo

Razčlenjeno kazalo

Seznam navedenk in uporabljene literature

Seznam spletnih virov

Seznam uporabljenih kratic in krajšav

Seznam preglednic, grafikonov in slik
Regular price
11.60 €

Online price
10.40 €


Keywords
history
normativity
orthography
Slovene language
standard pronunciation
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR