Title:
Pravopisje na Slovenskem
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji Pravopisje na Slovenskem je prikazano reševanje pravopisnih vprašanj v 20. stoletju. Delo je usmerjeno v problemsko raziskavo posameznih pravopisnih težav, ki so jih pravopisci tega časa reševali različno, razširjeno pa je tudi na širšo predstavitev nekaterih pojmov in okoliščin njihovega definiranja ter na prikaz okoliščin izhajanja slovenskih pravopisnih priročnikov. Ob osnovnem, navidez preprostem vprašanju, kateri so pereči pravopisni problemi, je razjasnjeno, da to niso tista vprašanja pisne izrazne ravnine knjižnega jezika, ki jih definiramo kot pravopisne posebnosti, temveč tiste uzakonjene oblike, ki so sprožile nezadovoljstvo jezikovnega uporabnika, tista vprašanja, pri katerih se je predpis večkrat spreminjal, ter tista vprašanja, ki v predhodnem pravopisu niso bila zadovoljivo rešena oziroma jih ta ni predstavil oziroma razvrstil. Pravopisna perečnost je razvidna tudi iz slovarskih delov teh priročnikov, kjer je za obravnavano tematiko najbolj signifikatna lastnost variantnost oz. dvojničnost.

Table of content

Predgovor

1 Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa

1.1 Uvod

1.2 Teoretične osnove za določanje norme knjižnega jezika in (ali) pravopisne norme

1.3 Lastnosti pravopisne norme v razmerju do norme knjižnega jezika, ponazorjene z zgledi iz slovenske pravopisne tradicije

1.4 Lastnosti pravopisnega predpisa

2 Okoliščine izhajanja slovenskih pravopisnih priročnikov

2.1 Stanislav Škrabec in pravopisna problematika Levčevega pravopisa

2.2 Izid Breznikovega pravopisa, pojav poljudnih jezikovnih priročnikov in jezikovnih kotičkov

2.3 Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis 1935

2.4 Slovenski pravopis 1937, Mala izdaja

2.5 Spremembe jezikovne norme in poskusi izdelave pravopisnega priročnika med drugo svetovno vojno

2.6 Razprava o pravopisnih načelih ob izidu Slovenskega pravopisa 1950

2.7 Slovenski pravopis 1962: obdobje priprav na njegov izid in odmevi

2.8 Izid Slovarja slovenskega knjižnega jezika in njegov vpliv na novi slovenski pravopis

2.9 Priprave in izid Načrta pravil za novi slovenski pravopis (1981)

2.10 Slovenski pravopis 1 – Pravila

2.11 Izid novega Slovenskega pravopisa v letih 2001 in 2003

2.12 Perspektivni pogled na perečo pravopisno problematiko

3 Pereča pravopisna vprašanja od Škrabca do danes

3.1 Pisavoslovje

3.2 Pravopis

3.3 Oblikopisna vprašanja in njihova povezanost z oblikoglasjem

3.4 Glasoslovna problematika

3.5 Oblikoslovna problematika

3.6 Besedotvorna problematika

4 Sklep

Imensko kazalo

Razčlenjeno kazalo

Seznam navedenk in uporabljene literature

Seznam spletnih virov

Seznam uporabljenih kratic in krajšav

Seznam preglednic, grafikonov in slik

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-52-X

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 319 pages

Price

11,60 EUR (Regular)
9,00 EUR (Club)