Title:
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

1. Uvod

2. Zgodovina preučevanja nemških izposojenk v slovenščini

3. Teorija izposoje besed

4. Zgodovina vpliva nemščine na slovenščino

5. Življenje in delo Primoža Trubarja

6. Trubarjev jezik

6. 1. Glasoslovje in oblikoslovje

6. 2. Besedišče

6. 3. Pravopis

6. 4. Skladnja

7. Trubarjeva Ena dolga predguvor

7. 1. Trubarjevi zgledi

8. Nemške izposojenke v Trubarjevi Eni dolgi predguvori

9. Čas izposoje — zaključek

10. Oblikoslovna prilagoditev izposojenk sistemu slovenskega jezika

10. 1. Samostalniki

10. 2. Glagoli

10. 3. Pridevniki

11. Semantična prilagoditev izposojenk sistemu slovenskega jezika

12. Številčne ocene

13. Sklep

Povzetek

Zusammenfassung

Viri in literatura

Viri

Literatura

Internetni viri

Krajšave in okrajšave

Bibliografske krajšave

Jezikoslovne okrajšave

Legenda in kazalke iztočnic

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-006-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 114 pages

Price

9,50 EUR (Regular)
8,00 EUR (Club)

E-publications