Skip to main content
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor


Author: Helena Jazbec
Year: 2007Table of content

Predgovor

1. Uvod

2. Zgodovina preučevanja nemških izposojenk v slovenščini

3. Teorija izposoje besed

4. Zgodovina vpliva nemščine na slovenščino

5. Življenje in delo Primoža Trubarja

6. Trubarjev jezik

6. 1. Glasoslovje in oblikoslovje

6. 2. Besedišče

6. 3. Pravopis

6. 4. Skladnja

7. Trubarjeva Ena dolga predguvor

7. 1. Trubarjevi zgledi

8. Nemške izposojenke v Trubarjevi Eni dolgi predguvori

9. Čas izposoje — zaključek

10. Oblikoslovna prilagoditev izposojenk sistemu slovenskega jezika

10. 1. Samostalniki

10. 2. Glagoli

10. 3. Pridevniki

11. Semantična prilagoditev izposojenk sistemu slovenskega jezika

12. Številčne ocene

13. Sklep

Povzetek

Zusammenfassung

Viri in literatura

Viri

Literatura

Internetni viri

Krajšave in okrajšave

Bibliografske krajšave

Jezikoslovne okrajšave

Legenda in kazalke iztočnic
Regular price
9.50 €

Online price
8.60 €


Keywords
16th century
borrowed words
Germanism
language history
language studies
Slovene language
Trubar, Primož
vocabulary
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR