Narečni diskurz. Diskurzivna analiza briških pogovorov

Author: Danila Zuljan Kumar
Year: 2007Table of content

1 UVOD

1.1 Utemeljitev izbire teme

1.2 Besedila

1.3 Brda

1.4 Briško narečje

1.5 Informanti

1.6 Znaki za zapis

2 DISKURZIVNA ANALIZA

2.1 Diskurzivna analiza kot krovni pojem za več teorij o naravi

in delovanju človekove komunikacije

2.2 Pristopi k analizi diskurza

2.2.1 Metoda etnografske analize

2.2.2 Metoda interakcijske sociolingvistične analize

2.2.3 Metoda kritične diskurzivne analize

2.2.4 Metoda konverzacijske analize

2.2.5 Pragmatika

2.3 Besediloslovje

2.4 Funkcijsko jezikoslovje

3 GOVORJENI DISKURZ

3.1 Proučevanje govorjenega jezika na Slovenskem

3.2 Govorjeni in pisni diskurz

3.3 Konverzacija

3.3.1 Asimetrična konverzacija

3.4 Zapis govorjenega diskurza

3.4.1 Definicija izreka v govorjenem diskurzu

3.4.2 Problem postavljanja ločil v govorjenem diskurzu

3.5 Strukturne enote konverzacije

3.5.1 Dejanje

3.5.2 Korak

3.5.3 Vloga

3.5.4 Izmenjava

3.5.5 Transakcija

3.6 Značilnosti govorjenega diskurza

3.6.1 Oklevanje

3.6.2 Premori

3.6.3 Prekrivajoči govor

3.6.4 Ponavljanja

3.6.5 Skladenjske nedoslednosti

3.6.6 Spreminjanje skladenjske podobe izreka med procesom izrekanja

3.6.7 Vrinjene strukture

3.6.8 Dodane strukture

3.6.9 Elipsa

3.6.10 Diskurzivni označevalci

3.6.11 Zvalniki

3.6.12 Premi govor

4 BESEDILNA KOHERENCA

4.1 Opredelitev besedilne koherence

4.2 Ali kohezivnost besedila predpostavlja tudi njegovo koherentnost in nasprotno?

4.3 Vzpostavljanje koherence kot kooperativne in kolektivne dejavnosti

4.4. Vzpostavljanje in ohranjanje koherence v konverzaciji

4.4.1 Vprašanja

4.4.2 Spontana dopolnitev

4.4.3 Nasprotovanje

4.4.4 Polifoni pogovor

4.4.5 Ponavljanja

4.5 Motena koherenca

4.6 Različnost koherenc

4.6.1 Neujemanje med govorčevim nameravanim pomenom

in poslušalčevo interpretacijo tega

4.6.2 Nezavedno nerazumevanj na strani sprejemnika oziroma govorca B

4.7 Okvirji kot globalni vzorci védenja

4.8 Vloga inferenc pri vzpostavljanju koherence besedila

4.8.1 Kdaj so vezi med propozicijami lahko implicitne?

4.9 Lokalna in globalna koherenca

4.9.1 Homogenost lastnosti in referenčna enakost

4.9.2 Načelo pričakovane normalnosti

5 BESEDILNA KOHEZIJA

5.1 Opredelitev besedilne kohezije

5.2 Kohezivne vezi

5.3 Kohezivna sredstva

5.4 Referenca

5.4.1 Opredelitev pojma

5.4.2 (Ko)referenčna sredstva

5.4.3 Koreferenčna veriga

5.5 Paralelizem

5.6 Diskurzivni označevalci

5.6.1 Konektor in

5.6.2 Besedna zveza tako da

5.6.3 Medmetna frazema marija marija in dio dio

5.6.4 Diskurzivni označevalci in argumentacija

5.7 Elipsa

5.7.1 Sistemska elipsa

5.7.2 Nesistemska elipsa

5.8 Tematska progresija

5.9 Prozodija

5.10 Nebesedilna referenca – deiktika

5.10.1 Nebesedilna referenca in besedilne zvrsti (registri)

5.10.2 Deiktične kategorije

5.10.3 Popolni in delni deikti

5.10.4 Prvotni in drugotni deikti

5.10.5 Deiktične in nedeiktične funkcije deiktov

5.10.6 Od nebesedilne k besedilni referenci

6 ZAKLJUČEK

POVZETEK

VIRI IN LITERATURA

Navedene spletne strani

Stvarno kazalo

Imensko kazalo

PRILOGE

Priloga 1: BESEDILA

Prvo besedilo

Drugo besedilo

Tretje besedilo

Priloga 2: SLOVARČEK STROKOVNIH IZRAZOV

SUMMARY
price


Keywords
Briško dialect
dialects
discourse
Goriška Brda
Slovene language
Slovenian dialects
spoken discourse
text coherence
text cohesion
textual syntax
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR