Title:
Šolski grško-slovenski slovar
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content
Nastajanje Šolskega grško-slovenskega slovarja
Iz zgodovine slovaropisja klasičnih jezikov pred Doklerjem
Slovenski učbeniki za grščino
Doklerjev slovar iz leta 1915
            Anton Dokler
            Anton Breznik
            Franc (Frančišek) Jerè
            Viri
            Rezultati
            Odzivi
Primat Doklerjevega slovarja
            Ponatisi
            Digitalizacija
            Prenova slovarja
            Vsebinski popravki v prenovljenem slovarju
Spremna besedila k prvi izdaji Doklerjevega slovarja (1915)
Predgovor.
Etimologija.
Lastna imena.
            I. sklanjatev.
            II. sklanjatev.
            III. sklanjatev.
                        A. Soglasniška debla.
                        B. Samoglasniška debla.
Imena prebivalcev.
Pregled kratic.
            I. Imena pisateljev in njih del:
            II. Posebne kratice:
SEZNAM KRATIC
SLOVAR
DODATEK
Utežne mere
Dolžinske mere
Prostorninske ali votle mere
Denarne vrednosti
Atiški koledar
Latinski izrazi v grščini
 

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino / Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia

ISBN

978-961-254-801-8

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 918 pages

Price

no longer available

E-publications

DOI: 10.3986/9789612548018

Database Termania (2010/2015)
ISBN 978-961-254-449-2 (ZRC SAZI),
ISBN 978-961-6474-08-5 (Amebis)