Title:
Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Znanstvena monografija predstavlja najnovejše izsledke jezikoslovne raziskave razvoja najstarejšega slovenskega strokovnega izrazja, ki je bilo preneseno v pisni jezik. Slovenska krščanska terminologija, predvsem osnovno izrazje, povezano z liturgijo in verskim poukom, namreč obstaja in se razvija že polnih tisoč let. Prikaz razvoja krščanske terminologije je oprt na trdne gradivske temelje, ki jih zagotavljajo izpisi iz več kot 40 premišljeno izbranih, vzorčnih prevodov in priredb osnovnih verskih priročnikov od srede 16. do srede 19. stoletja. Poglavja v monografiji se razvrščajo v dva tematska sklopa: Krščanska terminologija po jezikovnozgodovinskih obdobjih od srede 16. do srede 19. stoletja in Poglavja iz zgodovinskega besedotvorja: krščanska terminologija.

Table of content

Predgovor

I

KRŠČANSKA TERMINOLOGIJAPO JEZIKOVNOZGODOVINSKIH OBDOBJIH OD SREDE 16. DO SREDE 19. STOLETJA

Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika

Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595–1768)

Diferencialna podoba obredne terminologije v pokrajinskih knjižnih različicah 18. stoletja in začetka 19. stoletja

Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne knjižne norme sredi 19. stoletja

Krščanska terminologija v Pleteršnikovem slovarju

Nekaj tipov zamenjav krščanskih terminov po slovenskih besedilnih virih

Terminološke besedne zveze v krščanski terminologiji preteklih dob

II

POGLAVJA IZ ZGODOVINSKEGA BESEDOTVORJA: KRŠČANSKA TERMINOLOGIJA

Izglagolske krščanske terminološke tvorjenke v slovenskih nabožnih priročnikih do srede 19. stoletja

Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

Viri in krajšave

Literatura

Kazalo obravnavanih enobesednih terminov

Imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-095-1

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 229 pages

Price

13,00 EUR (Regular)
10,00 EUR (Club)

E-publications