Title:
Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

I

KRŠČANSKA TERMINOLOGIJAPO JEZIKOVNOZGODOVINSKIH OBDOBJIH OD SREDE 16. DO SREDE 19. STOLETJA

Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika

Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595–1768)

Diferencialna podoba obredne terminologije v pokrajinskih knjižnih različicah 18. stoletja in začetka 19. stoletja

Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne knjižne norme sredi 19. stoletja

Krščanska terminologija v Pleteršnikovem slovarju

Nekaj tipov zamenjav krščanskih terminov po slovenskih besedilnih virih

Terminološke besedne zveze v krščanski terminologiji preteklih dob

II

POGLAVJA IZ ZGODOVINSKEGA BESEDOTVORJA: KRŠČANSKA TERMINOLOGIJA

Izglagolske krščanske terminološke tvorjenke v slovenskih nabožnih priročnikih do srede 19. stoletja

Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

Viri in krajšave

Literatura

Kazalo obravnavanih enobesednih terminov

Imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-095-1

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 229 pages

Price

13,00 EUR (Regular)
10,00 EUR (Club)