Title:
Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija združuje 12 prispevkov, v katerih je slovensko in drugo slovansko besedje predstavljeno v novi ali izboljšani interpretaciji na pomenski in/ali formalni ravni, zato dopolnjujejo vedenje o zgodovini, predzgodovini in etimološkem nastanku slovenskega in slovanskega leksikona.

V delu je analizirano naslednje besedje: sln. dial. seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin); sln. oča in oče; sln. dial., hrv. dial. boškarin ‘istrsko avtohtono govedo’; sln., hrv. hidronim Dragonja; sln. mirodilnica ‘drogerija’; sln. dial. mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’, hrv. dial. mjev/mnel … ‘isto’; sln. dial. durla ‘polšja samica’; sln., hrv. kuzla ‘psica’; sln. dial. koka ‘kača’; hrv. dial. švenac ‘uš’, blg. dial. švenec ‘isto’; psl. *pyriti ‘delati ogenj’, *puriti ‘isto’.

Zadnji prispevek je posvečen vprašanju jezikovnega razvoja, ki ga zaznamujeta tako jezikovna sistemskost in zato jezikoslovna predvidljivost kot tudi jezikovna nesistemskost in zato jezikoslovna nepredvidljivost.

The work features twelve contributions in which Slovenian and other Slavic vocabulary is presented in a new or improved interpretation at the semantic and/or formal level, thereby adding to the knowledge of the history, prehistory, and etymological formation of the Slovenian and Slavic lexicon.

In order of appearance the analysed words are the following: Slov. dial. seber ‘poor man, poor thing’ (Zatolmin); Slov. oča ‘father’, oče ‘idem’; Slov. dial., Cro. dial. boškarin ‘breed of cattle native to Istria’; Slov., Cro. hydronym Dragonja; Slov. mirodilnica ‘drugstore’; Slov. dial. mel/mjel/njel/gnjel … ‘type of oak’, and Cro. dial. mjev/mnel … ‘idem’; Slov. dial. durla ‘female dormouse’; Slov., Cro. kuzla ‘bitch, female dog’; Slov. dial. koka ‘snake’; Cro. dial. švenac ‘louse’, and Bulg. dial. švenec ‘idem’; PSl. *pyriti ‘to make a fire’, *puriti ‘idem’.

The last contribution is dedicated to the question of linguistic development, which is characterized by linguistic systematicity and therefore linguistic predictability, and also by linguistic non-systematicity and therefore linguistic unpredictability.

Table of content

UVODNA BESEDA

 

I SLOVENSKO NAREČNO IN KNJIŽNO

Slovensko seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin)

K nastanku samostalnikov oća/oča in oće/oče

Istrsko Boškarin in boškarin: od lastnoimenske do generične oznake

O hidronimu Dragonja

Slovensko mirodilnica ‘drogerija’

Po sledeh južnoslovanskega dendronima ‘Quercus’: slovensko mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’

K etimologiji narečnega zoonima durla ‘polšja samica …’

Slovensko-hrvaško kuzla ‘canis femina’ in praslovansko *kuzati/kyzati ‘sugere’ → *cuzati/cyzati

Slovensko koroško koka ‘kača’ – ohranjena pomenska predloga slovanskega mitološkega termina *kuka ‘zli duh’

II D RUGO SLOVANSKO

Balto-slovanska leksikalna inovacija

Praindoevropski heteroklitični samostalnik za ogenj v slovanskih jezikih ali o slovanskem razmerju *pyriti : *puriti

III IZ TEORIJE ETIMOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Slovanska etimologija med jezikoslovno predvidljivostjo in nepredvidljivostjo

 

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji (Povzetek)

Contributions to Slovenian and Slavic etymology (Summary)

Oчерки по словенской и славянской этимологии (Резюме)

Viri in literatura

Krajšave

Simboli

Seznam slik

Besedno kazalo

Stvarno kazalo

More ...

ETIMOLOGIJA; Družina 27.11.2016

Iztok Ilich: PRISPEVKI K SLOVENSKI IN SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Bukla 12.10.2016

Bernard Nežmah: METKA FURLAN, PRISPEVKI K SLOVENSKI SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Mladina 7.10.2016

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-925-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 208 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
13,00 EUR (Club)