Pridiga kot žanr

Author: Aleksandra Bizjak
Year: 2005Table of content

PREDGOVOR

1. UVOD

1.1 Jezikovna raznolikost in žanri

1.2 Namen raziskave

1.3 Zunanja zgradba raziskave

1.4 Opis gradiva in metode dela

1.5 Pričakovani rezultati

2 TEMELJNI POJMI

2.1 Uvod

2.2 Žanr

2.3 Pridiga

3 TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA ŽANRSKO ANALIZO PRIDIGE

3.1 Uvod

3.2 Hallidayeva teorija jezika

3.3 Žanrski model Ruqaiye Hasan

4 BESEDILNA RAVNINA IN STRUKTURNE ENOTE

4.1 Uvod

4.2 Pregled preučevanj strukture besedila v literarni vedi, sociologiji, psihologiji in jezikoslovju

4.3 Struktura besedila in žanrski model Ruqaiye Hasan

4.4 Besedilna metafunkcija semantičnega sistema

4.5 Opis entitet in dogodkov v pridigi

4.6 Oblikovanje strukturnih enot

4.7 Strukturne enote v prvi in drugi strukturni črti besedil

5 SEMANTIČNA RAVNINA IN STRUKTURNE ENOTE

5.1 Uvod

5.2 Pomenoslovje in Hallidayeva sistemsko-funkcijska teorija jezika

5.3 Semantične mreže in sporočilna semantika pri R. Hasan in C. Cloran

5.4 Semantična analiza žanrskih strukturnih enot v pridigi

5.5 Semantične značilnosti strukturnih enot v pridižnih besedilih

6 KOMPOZICIJSKA RAVNINA IN RETORIČNA ENOTA

6.1 Uvod

6.2 Retorične enote pri Cloranovi

6.3 Določanje retoričnih enot v pridižnih besedilih

6.4 Retorična zgradba strukturnih enot pridižnega žanra

6.5 Retorične enote v pridižnih besedilih

7 ŽANRSKA STRUKTURA PRIDIGE

7.1 Uvod

7.2 Žanrski strukturni potencial

7.3 Sklep

POVZETEK

ABSTRACT

STVARNI KAZALO

IMENSKO KAZALO

SEZNAM SLIK

SEZNAM PREGLEDNIC

NAVEDENA LITERATURA

PRILOGA: BESEDILNI KORPUS
price


Keywords
functional linguistics
linguistic aspect
pragmatics
preaching
sermons
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR