Description

Namen monografije je predstaviti utemeljitve za dopolnitve in spremembe pravopisnih pravil, hkrati pa tudi za potrditev njihove ustreznosti. Pravopisna problematika se je po obdobju kritik ob izidu SP 2001 v zadnjem desetletju umaknila v ozadje in nova vprašanja niso bila več strokovno tematizirana v tolikšni meri, kot smo bili vajeni v preteklih obdobjih, čeprav ostajajo enako pereča. Zlasti javno zastavljena jezikovna vprašanja opozarjajo na pomanjkljivosti obstoječih pravil, na težave pri njihovem interpretiranju in na nove, še ne evidentirane položaje rabe. Monografijo, v kateri je svoja spoznanja strnilo 18 avtorjev, sestavljajo trije vsebinski sklopi: prispevki prvega sklopa umeščajo pravopisni dogovor v širše družbeno okolje, v drugem avtorji iščejo odgovore na posamezna tradicionalna, a še vedno odprta pravopisna vprašanja. V tretjem sklopu je odprto vprašanje posredništva in posrednikov pravopisa, terminologije, pravorečnih ter onomastičnih vprašanj v pravopisu. Iz prispevkov v monografiji je razvidna težnja po posodobitvi pravopisnih smernic, po večji avtentičnosti jezikovnega gradiva in odprtosti do že uveljavljenih slogovnih možnosti.

The purpose of the treatise is to present arguments for supplementing and changing orthographic rules and, at the same time, for confirming their adequacy. It is particularly questions on language use raised in public that draw attention to flaws in existing rules, to problems with interpreting them and to new, not yet recorded uses. The treatise comprises findings of 18 authors.

Table of content

KAZALO

Predgovor

Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop: V iskanju soglasja

I

Pravopis in drugi »predpisi«

Tina Lengar Verovnik: Pravopisna norma proti normam drugih ved in področij človekovega delovanja, ravnanja

Helena Dobrovoljc: Pisanje imen izdelkov in znamk

II

Pereča pravopisna vprašanja in njihovo reševanje

Tradicionalni dvomi pri pisanju začetnice

Nataša Jakop: Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen

Helena Dobrovoljc: Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih

Pravopis v stiku z drugimi jeziki

Aleksandra Bizjak Končar: Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini

Aleš Pogačnik: Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav

Marta Kocjan - Barle: Končaj v tujih moških lastnih imenih iz evropskih jezikov, zapisanih v latiničnih pisavah

Gašper Ilc, Andrej Stopar: Pravopisna obravnava angleškega nemega -e

Sodobni pogledi na pisanje zloženk

Nataša Logar Berginc: Razmejitev med besednimi zvezami in zloženkami v sodobnem jezikovnem gradivu

Alenka Gložančev: Novejša slovenska leksika v luči obravnave samostalniških zloženk v Slovenskem pravopisu 2001

Boris Kern: Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika

Podrobneje o ločilih in pisnih znamenjih

Mija Michelizza: Ločila in druga pisna znamenja v elektronskih besedilih

Tina Lengar Verovnik: Pravopisna obravnava pristavčnosti

Marta Kocjan - Barle: Povednost pravopisnih pravil o treh pikah

Med knjižnimi in pogovornimi oblikami

Špela Arhar Holdt, Mojca Stritar: Korpusna analiza podaljševanja samostalnikov moškega spola na -o

III

Večravninskost pravopisa

Damjan Popič: Pravopis in krivi pismouki

Hotimir Tivadar: Nevarna razmerja med pisnim in govorjenim jezikom

Mateja Jemec Tomazin: Terminologija v slovenskem pravopisu

Silvo Torkar: O stanovniških in pridevniških izpeljankah iz slovenskih krajevnih imen

Junctures of Orthography: Summaries

Sodelujoči avtorji in avtorice

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-389-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 240 pages

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications