Title:
Metafora v leksikalnem sistemu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Metafora je v monografiji obravnavana kot sestavina leksikalnega sistema, ki jo omogočata neločljivo povezana slovnica in slovar (poimenovalni sistem). Ob siceršnjem upoštevanju, da je leksikalna metafora kot jezikovna danost omogočena v asociativnem povezovanju vsebin, je težišče obravnave v prepoznavanju in analiziranju jezikovnosistemskih danostih, ki so udeležene pri uresničevanju leksikalne metafore. Teoretično izhodišče za gradivno analizo predstavlja strukturalno modelirani slovarski pomen, ki ima vlogo specifičnega leksikalnopomenoslovnega analitičnega orodja.

Table of content

Predgovor

Uvod

Razumevanje metafore v leksikologiji

Analitični prikaz metafore v leksikalnem sistemu

Sklepne ugotovitve

Povzetek

Metaphor in the Lexical System

Priloge

Viri in literatura

Stvarno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-219-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 213 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
13,50 EUR (Club)

E-publications