Table of content

Uvodna beseda

I Valentin Vodnik: Genealogija in značaj
Marko Snoj
O Priimku Vodnik

Boris Golec
Družinske razmere Valentina Vodnika

Borut S. Pogačnik
»... dovolj je pisave, ki o meni govori ...«: Poskus psihološkega portreta Valentina Vodnika na temelju njegove pisave

II Raznovrstnost Vodnikovega strokovnega delovanja
Andreja Legan Ravnikar
Vodnik kot leksikograf: Večbesedni leksemi v rokopisnem nemško-slovenskem slovarju

Irena Orel
Valentin Vodnik kot pisec jezikovnih učbenikov v slovenščini

Martina Orožen
Vodnikov Kershanski navuk sa illirske deshele: Ubeseditev verskega cerkvenega nauka in Vodnikova jezikovna norma

Blanka Bošnjak
Vodnik kot publicist in urednik

Monika Kalin Golob
Valentin Vodnik: predhodnik, in ne začetnik novinarskega stila

Luka Vidmar
Vodnik kot pridigar

Matej Hriberšek
Drobci antike v Vodnikovem življenju in delu

Peter Mikša in Maja Vehar
»Na Vršac mi stopi in sedi«: sodelovanje Žige Zoisa in Valentina Vodnika pri raziskovanju Triglavskega pogorja

III Valentin Vodnik v literarni in kulturni zgodovini
Igor Grdina
Dialoška struktura v slovenski literaturi in Valentin Vodnik

Marijan Dović
»Pervi slovenski pesnik« in slovenski pesniški kulti

IV Povzetki

V Summaries

VI Seznam slikovnega gradiva

VII Imensko kazalo

VIII Sodelujoči
Avtorji
Recenzenti

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0241-8

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 268 pages

Price

23,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications