Title:
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih. Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjižna razprava je poizkus pomenoslovne razčlembe besedne družine s korenskim morfemom *god- v slovanskih jezikih in njegove besedotvorne variante *gad- (npr. glagoli *goditi (s[), *gadati (s[), *godati (s[), samostalniki *godi, *godina, *godišće) in tudi razmerja do južno- in vzhodnoslovanskih besed z morfemom *gon- in *gan-. Namen razprave je poglobiti vpogled v mehanizem nastajanja pomensko razvejane besedne družine.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-92-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 223 pages

Price

sold out

E-publications