Malomarnostno kaznivo dejanje

Description of the terminological problem:

V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti. V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje, včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje. Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju. Kakšno je vaše mnenje?

Vprašanje poslano: 27. 11. 2014

Opinion of the Terminology Section:

Kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, je opredeljeno posebej v 26. členu Kazenskega zakonika, v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju, ki ga pripravljamo na Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pa kot 'kaznivo dejanje, za katero je storilcu mogoče očitati malomarnost'. Malomarnost je v istem slovarju pojasnjena kot 'zanemarjanje dolžne skrbnosti'.

Besedila, ki smo jih pregledali, izkazujejo različna poimenovanja za konkreten pojem, in sicer: kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti; kaznivo dejanje iz malomarnosti, malomarnostno kaznivo dejanje in malomarno kaznivo dejanje. V kazenskem zakoniku se npr. pojavljajo oblike kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti; kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti; storilec, ki stori kaznivo dejanje iz malomarnosti, M. Ambrož v svoji monografiji Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine (2007,  str. 153, 154) uporablja varianti malomarno kaznivo dejanje in malomarnostno kaznivo dejanje, še najpogosteje pa  uporabi eno od besedilnih različic in uporabi samo (nedvoumno določeni) pojem malomarnost.

Obliko malomarnostno kaznivo dejanje najdemo tudi v sodbah. Oblika termina je primerna, saj gre za izpeljanko iz pojma malomarnost, ki je natančno definirana, zato je malomarnostno kaznivo dejanje tisto kaznivo dejanje, ki je nastalo zaradi zanemarjanja dolžne skrbnosti. Kot različica se v splošnih iskalnikih (npr. Google) pogosto pojavlja  kaznivo dejanje iz malomarnosti.

Kot ste ugotovili že sami, je terminološko  manj primerna rešitev malomarno kaznivo dejanje, saj v njem ne moremo prepoznati pojma malomarnosti, kakor je definiran v pravu, ampak ga razumemo v okviru splošnega jezika, kjer je po SSKJ malomaren tisti, 'ki dela kaj brez prave volje, pazljivosti, zanimanja'.

Ker je za učinkovito sporazumevanje strokovnjakov potrebna tudi primerna (torej med drugim tudi dovolj kratka) oblika termina, ki še zadošča potrebi po obvestilnosti (da lahko prepoznamo pojem in ga ločimo od npr. naklepnega kaznivega dejanja), svetujemo rabo oblike malomarnostno kaznivo dejanje, sprejemljiva pa je tudi varianta kaznivo dejanje iz malomarnosti.