Skip to main content
Algoritemsko ojačevanje

Description of the terminological problem:

Kateri je po vašem mnenju najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin algorithmic amplification? Termin označuje zviševanje odmevnosti in vpliva posameznih spletnih vsebin na račun drugih kot posledice algoritmov, ki so izdelani na podlagi ogledov in izbir spletnih uporabnikov. V prevodih institucij EU se pojavljajo poudarjanje, izpostavljanje, jačanje, povečevanje odmevnosti.

Question sent: 2. 2. 2022

Opinion of the Terminology Section:

Termin algorithmic amplification se je v zadnjem času res zelo razširil in označuje krepitev vpliva vsebin, povezanih z osebnimi interesi spletnih uporabnikov, ki si jih pogosteje ogledujejo, delijo na družabnih omrežjih, jih komentirajo ipd. Pojav so prepoznali raziskovalci političnega oglaševanja, ki zaradi algoritmov, ki ciljno usmerjajo in povečujejo odmevnost, opozarjajo na izpostavljenost spletnih uporabnikov raznolikim manipulacijam, ker zaradi tega ne morejo priti do vseh podatkov.

V SSKJ2 najdemo samostalnik algoritem 'navodilo, ki določa vrsto in zaporedje operacij v računskem postopku'. Iz njega lahko izpeljemo pridevnik algoritemski, zato je to primerna sestavina termina v slovenščini.

Poiskati pa je treba še najprimernejše jedro besedne zveze. V vprašanju ste napisali, da se v prevodih institucij EU pojavljajo poudarjanje, izpostavljanje, jačanje, povečevanje odmevnosti. Nobeno od poimenovanj še ni ustaljeno kot sestavina termina. Omenimo naj še, da se za širši oz. nadrejeni pojem, ki ga v angleščini označuje termin algorithmic decision-making,  v slovenščini uporablja termin algoritemsko odločanje, npr. v člankih V. Strahovnika idr. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer (Bogoslovni vestnik 2020, 80/2, 321–334), J. Letnarja Černiča Prednostna obravnava zadev na ESČP (Ius-info.si 30. 7. 2021), L. J. Kučića Nekatere države EU se pripravljajo na prihodnost, v kateri bodo odločali stroji, druge pa … (Tehnozvezdje.si 19. 3. 2019).

Pomensko sestavino krepitve vpliva vsebujeta tako glagolnik poudarjanje kot izpostavljanje,  ki sta v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika navedeni kot sopomenki, vendar ima glagol izpostaviti v pomenu 'narediti kaj vidno' oznako publicistično, zato ga v tem pomenu redkeje najdemo v besedilih. Lahko bi torej uporabili algoritemsko poudarjanje, glagol poudariti namreč v SSKJ2 z razlago 'narediti bolj izrazito, bolj opazno' omogoča primerno poimenovanje pojma.

Jačanje je zaradi ozke knjižne rabe manj primerna izbira za jedro termina. Prav tako se nam ne zdi najprimernejše povečevanje odmevnosti, saj se v obeh predlaganih sestavinah odmakne od vsebine pojma, ki poudarja tako nastanek kot tudi naraščanje odmevnosti nekaterih vsebin na račun drugih, poleg tega pa terminološko načelo gospodarnosti daje prednost dvobesednim terminom pred tri- in večbesednimi. Če bi bil tribesedni termin že ustaljen, ga seveda ne bi menjali, dokler pa poimenovanje ni širše sprejeto, pa je načelo gospodarnosti smiselno upoštevati.  

V slovenščini se v terminih, ki v angleščini vsebujejo sestavino amplification, pogosto uporablja ojačanje ali ojačevanje, kar ne preseneča, ker gre za prevod angleškega termina, npr. v magistrskem delu K. Debevc Tipizacija rabe tal v mraziščih (2016 str. 18). Termin optical parametric amplification (OPA) je v slovenščini uveljavljen kot optično parametrično ojačevanje. Preverili smo tudi poimenovanja v drugih jezikih. Nemščina npr. za algorithmic amplification uporablja algorithmische Verstärkung.

Menimo, da bi bilo ojačevanje glede na vsebino pojma, po katerem sprašujete, primernejša sestavina termina kot drugi predlogi, ki jih omenjate. Zato vam svetujemo vam, da kot slovenski ustreznik za angleški termin algorithmic amplification uporabljate algoritemsko ojačevanje.

Authors: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer