Skip to main content
Aristofagija

Description of the terminological problem:

Pri prevajanju knjige iz začetka 19. stoletja sem naletela na angleško besedo aristophagy. Po pregledu besedil na spletu sem ugotovila, da poimenovanje označuje prehranjevanje, ki je najboljše možno. Ker besede, ki bi označevala tako prehranjevanje, v SSKJ2 nisem našla, vas prosim, če lahko predlagate primeren slovenski ustreznik.

Question sent: 8. 4. 2019

Opinion of the Terminology Section:

V prispevku Aristophagy, objavljenem 15. 3. 1900 v reviji The Herald of the Golden Age, avtor pojem definira kot najboljše prehranjevanje ('the eating only of the best'). Med drugim ga utemelji z angleškim poimenovanjem aristocracy ('a government by the best', sln. vladavina najboljših), nastalim iz grškega poimenovanja aristokratia, ki je zloženka iz gr. áristos 'najboljši, najodličnejši, najplemenitejši' in izpeljanke iz krátos 'moč, oblast, vladanje' (gl. sestavek aristokracija v Slovenskem etimološkem slovarju 3).

Ena od poimenovalnih možnosti v slovenščini bi lahko bila opisno poimenovanje, npr. zdravo prehranjevanje ali dobro prehranjevanje, kar pa se nam ne zdi najboljša rešitev. S poimenovanjem, ki bi se preveč oddaljilo od izvornega poimenovanja, bi se namreč lahko izgubila vsebina tega zgodovinskega pojma. Zaradi tega menimo, da bi bilo angleški termin aristophagy ustrezneje podomačiti v aristofagijo.

Poimenovanje aristofagija je tvorjeno sistemsko. V Velikem slovarju tujk (2002) sta sestavka aristo- [gr. aristos najboljši], npr. v zloženkah aristofilaksija, aristokracija, in -fagija [iz gr. phageîn jesti, požirati], npr. v zloženki antropofagija. Gre za t. i. internacionalizem ali mednarodni izraz, ki je v SSKJ2 definiran kot 'beseda, zlasti grško-latinskega, angleškega izvora, ki se uporablja v mnogih drugih jezikih'. Internacionalizem je učinkovita poimenovalna možnost, saj pojem označuje nedvoumno. Pogosto je prva poimenovalna rešitev, ob kateri se lahko tvori tudi neprevzeti sinonim, npr. lingvistika in jezikoslovje.

Authors: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer