Na dostopu temelječa potrošnja

Opis terminološkega problema:

Na Terminologišču že obstaja slovenski ustreznik za ang. sharing economy (ekonomija delitve) ter za ang. collaborative consumption (sodelovalna potrošnja). V sklopu teh poimenovanj se pojavlja še ang. access-based consumption oziroma access-based services, kjer gre za potrošnjo oziroma storitve na dostop, ki jih je mogoče tržno posredovati, vendar ne pride do prenosa lastništva.

Vprašanje poslano: 9. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot omenjate v vprašanju, smo na Terminologišču objavili odgovor Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja. Oba termina sta povezana s tem, kar označuje ang. termin access-based consumption, vendar se termini nekoliko razlikujejo. Pomembna razlikovalna sestavina je, da pri pojmu, ki ga označuje ang. termin access-based consumption, lastništvo ostane ponudniku. Uporabniki si torej stvari (praviloma za plačilo) dejansko le izposodijo in jih uporabljajo, niso pa njihovi lastniki.

Smiselno se nam zdi, da je tudi v slovenskem poimenovanju izpostavljen dostop, saj bi bolj splošno poimenovanje lahko zakrilo razlike med sicer precej podobnimi pojmi s tega področja. Našli smo recimo poimenovanje potrošnja na podlagi dostopa (npr. v magistrskem delu J. Lozarja Zavedanje, stališča in vedenje slovenskih uporabnikov v delitveni ekonomiji, 2018, str. 4), prav tako se je nekajkrat pojavilo poimenovanje, ki ang. sestavino access-based v slovenskem terminu obdrži v levem prilastku, torej na dostopu temelječa potrošnja (npr. v magistrski nalogi N. Pance Pojav souporabe na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom kot priložnost za rast slovenskega turizma, 2016, str. 7). Obe možnosti sta z jezikovnega vidika nekoliko okorni, a kljub temu sprejemljivi. Morda je nekoliko bolj razumljiva na dostopu temelječa potrošnja (in analogno na dostopu temelječe storitve). Ta struktura se je – gotovo zaradi vpliva angleščine – v slovenski terminologiji že večkrat pojavila, glej npr. terminološka odgovora Na zgodbah temelječa metodologija in Z dokazi podprto oblikovanje politik.