Z dokazi podprto oblikovanje politik

Opis terminološkega problema:

Iščemo slovenski ustreznik za angleški izraz evidence-based policy making, ki označuje oblikovanje politik na podlagi objektivnih dokazov. Ker je izraz nastal po analogiji z angleško zvezo evidence-based medicine, za katero se je v slovenščini že uveljavil izraz z dokazi podprta medicina, predlagamo izraz z dokazi podprto oblikovanje politik

enlightened Vprašanje poslano 4. 6. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

V rabi so različna poimenovanja za pojem, ki ga v angleščini označuje zveza evidence-based policy making, npr. oblikovanje politike na podlagi dejstev; oblikovanje politike, ki temelji na dokazih; oblikovanje politik, ki temeljijo na dejstvih; oblikovanje politik, ki slonijo na dokazih; na dejstva oprto oblikovanje politike; z dejstvi podprte politike; oblikovanje politike, utemeljene na dejstvih; načrtovanje politike na podlagi dokazov. Vsa poimenovanja so opisna in zaradi tega v nasprotju z načelom gospodarnosti, ki je eno temeljnih terminoloških načel. Množica poimenovanj za isti pojem dokazuje, da so opisna poimenovanja v terminologiji manj primerna, saj je zanje značilna večja stopnja variantnosti.

Našteta poimenovanja se razlikujejo glede na skladenjsko strukturo zveze in izbor posameznih sestavin v njej. V nekaterih zvezah je uporabljen dokaz, v drugih pa dejstvo. Med obema je razlika, ki je v SSKJ utemeljena tako: dokaz je 'kar utemeljuje, podpira kako trditev', dejstvo pa pomeni 'kar dejansko obstaja ali se je dejansko zgodilo'. Upoštevajoč razliko med obema izrazoma in glede na angleški termin evidence-based policy making je primernejši izraz dokaz. To odločitev podpirata tudi terminološki rešitvi v Farmacevtskem terminološkem slovarju, v katerega sta vključena termina z dokazi podprta lekarniška dejavnost ('lekarniška dejavnost, ki temelji na vestni, jasni in razumni uporabi v danem trenutku najboljših znanstvenih dokazov pri odločanju o oskrbi določenega pacienta') in z dokazi podprta medicina (medicina, ki temelji na vestni, jasni in razumni uporabi v danem trenutku najboljših znanstvenih dokazov pri odločanju o oskrbi določenega pacienta'). Ustrezata angleškima terminoma evidence based pharmacy practice oz. evidence based medicine.

Da bi bil termin sporočilno učinkovit (kar je njegova funkcija), je pomembno, da je v rabi čim bolj ustaljen, na kar vpliva tudi njegova struktura. Tipična struktura termina je levi pridevniški prilastek ob samostalniškem jedru. V vašem primeru se nam zdi ustrezna rešitev poimenovanje, v katerem so določujoče sestavine levo od jedra. Glede na termina v Farmacevtskem terminološkem slovarju – z dokazi podprta lekarniška dejavnost in z dokazi podprta medicina – se strinjamo, da je vaš predlog poimenovanja – z dokazi podprto oblikovanje politik – primeren.