Interoperabilnost

Opis terminološkega problema:

Pri pripravi obrambne strategije imamo problem z iskanjem primernega slovenskega ustreznika za ang. termin interoperability, ki označuje sposobnost, da sile delujejo skupaj koherentno, učinkovito in dosegajo taktične, operativne in strateške cilje Nata. Menimo, da nobeden od predlogov, ki smo jih našli (npr. povezljivost, integracija, usklajenost, združljivost, izmenljivost, skladnost, prilagodljivost), omenjenega pojma ne označuje dovolj natančno. Zato predlagamo, da bi uporabljali kar termin interoperabilnost, čeprav je prevzet. Ali je to po vašem mnenju sprejemljivo?

 
Vprašanje poslano: 13. 11. 2017
Mnenje Terminološke sekcije:

Prevzeti termini so v terminologijah različnih strok razmeroma pogosti, saj je prevzemanje eden izmed običajnih poimenovalnih postopkov. Samo zaradi dejstva, da je določen termin prevzet, tega termina nikakor ni potrebno zavračati. O dilemah, ki se pojavljajo v zvezi s prevzemanjem terminov iz drugih jezikov, smo v Terminološki svetovalnici pisali že večkrat, gl. npr. terminološka vprašanja Panel, Simulacija, Dejstvo.

Dejstvo, da je termin interoperabilnost prevzet, torej ni problematično. Omenjeni termin je v vojaški terminologiji že uveljavljen, saj se pojavlja v različnih strokovnih besedilih, npr. v članku Darka Ščavničarja Razvoj konceptov in eksperimentiranje (2012, str. 13), v diplomskem delu Teje Monike Rajh Omejitve delovanja vojaških sil na mirovnih operacijah (2010, str. 13), v doktorski disertaciji Mojce Pešec NATO in celovit pristop pri reševanju kompleksnih kriz (2015, str. 126). Kot omenjate, je termin interoperabilnost (poleg povezljivosti) zabeležen tudi v Angleško-slovenskem vojaškem terminološkem slovarju.

Termin interoperabilnost so sprejele tudi nekatere druge stroke, npr. bibliotekarstvo, kjer pa seveda označuje drug pojem (in sicer 'sposobnost sistema, da sodeluje z okoljem drugega sistema brez uporabnikovega poseganja', gl. Bibliotekarski terminološki slovar).

Zaradi relativne ustaljenosti v strokovnih besedilih s področja obramboslovja vam torej svetujemo rabo termina interoperabilnost, njegova zamenjava pa zaradi uveljavljenosti ni smiselna.