Panel

Opis terminološkega problema:

Ali je slovenska beseda panel ustrezen prevod angleške besede panel, ki je  'manjša skupina oseb, ki razišče določeno zadevo ali odloča o njej'? Zanima nas, ali izraz lahko slovenimo in ali lahko (oziroma kako) uporabimo tujko panel.

enlightened Vprašanje poslano: 26. 8. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

V tem primeru ne gre za tipični termin, ampak za besedo iz splošnega jezika, sicer res rabljeno v specifičnih okoliščinah (strokovna srečanja ipd.). SSKJ razlaga besedo panel kot 'posvetovanje načrtno izbrane skupine oseb o delovnih, raziskovalnih načrtih'. Beseda je označena s kvalifikatorjem publicistično (ki je v SSKJ pripisan besedam, pomenom, zvezam, ki so značilni za »dnevni in revialni tisk ter za druge oblike javnega sporočanja«, gl. Uvod v Slovar slovenskega knjižnega jezika, § 135). To torej ne pomeni, da se besede, pomeni, zveze, označeni s kvalifikatorjem publicistično, ne smejo uporabljati v drugih zvrsteh; pomeni samo to, da so bili v času, ko je nastajal SSKJ, značilni za publicistični jezik. Dejstvo, da je panel prevzeta beseda, ni problematično.

V sodobni slovenščini ima panel poleg zgoraj navedenega pomena iz SSKJ (npr. »Udeleženci panela, ki bo potekal na predvečer izrednega vrha EU o Gruziji v Bruslju, bodo skušali odgovoriti na vprašanje, česa smo se naučili iz gruzijske krize in kaj naj Evropa stori zdaj«, primer iz korpusa Gigafida) tudi pomen 'skupina strokovnjakov ali organizacija, ki se posvetuje, razpravlja o določeni zadevi', npr. »Predlog je pripravljen, predstavljen je generalnemu sekretarju OZN, javno je bil predstavljen v Bruslju, Ženevi, New Yorku in Parizu, poslan je bil članom panela, ki ga je s podobnim namenom imenoval on sam in v katerem je tudi nekaj članov Kolegija« (primer iz korpusa Gigafida); prim. tudi lastno ime »Takega mnenja je tudi Medvladni panel za klimatske spremembe, ki je najbolj strokovna mednarodna ustanova za vrednotenje podnebnih sprememb« (primer iz korpusa Gigafida).

Besedila potrjujejo tudi izraz panelist s pomenom 'član ali udeleženec panela', vendar se zdi, da je raba omejena na rabo v množičnih medijih.

V slovenskih besedilih se pojavlja tudi besedna zveza ocenjevalni panel v pomenu 'manjša skupina oseb, ki odloča o kaki zadevi, oceni primernost česa', npr. »Član občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih projektov je bil član ocenjevalnega panela, v okviru katerega je ocenjeval tudi vlogo vodje projekta, s katero sta v zadnjih dveh letih izdala skupne publikacije« (Revizijsko poročilo (Poslovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), 2010, str. 27). Angleški ustreznik te zveze je evaluation panel (npr. na spletnih straneh škotske vlade), pri čemer je na spletnem mestu EURLEX med prevodi zanjo mogoče najti tudi zvezo ocenjevalni odbor, npr. »Ocenjevalni odbor meni, da je pomanjkljivo financiranje ključno vprašanje …« (Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, 2010, str. 3). Obe slovenski zvezi se pojavita tudi v korpusu Gigafida, ocenjevalni panel (5 pojavitev), ocenjevalni odbor (8 pojavitev).

Če sklenemo: z izrazom panel ni nič narobe – zlasti če gre za bolj specifičen pomen (npr. ocenjevalni panel) – in ga lahko uporabljate kot ustreznik za ang. panel v omenjenem pomenu. Hkrati pa svetujemo, da upoštevate obstoječe prevodne rešitve tega angleškega izraza, sploh če se pojavljajo v pomembnih aktih. Tako npr. člen 255 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije govori o odboru (ang. panel, nem. Ausschuss). Pri sklicevanju na ta člen oz. Pogodbo je zato zaradi načela usklajenosti smiselno uporabiti izraz odbor in ne panel.