Vrezanka

Opis terminološkega problema:

V SSKJ2 je termin s področja umetnostne zgodovine sgraffito ('slikarska tehnika, pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti raznobarvnih ometov') zapisan citatno, tj. kot v italijanščini. Ali ga lahko podomačimo in fonetično zapišemo kot sgrafito po vzoru drugih prevzetih in podomačenih terminov (npr. freska iz it. affresco, turkerija iz fr. turquerie)?

Vprašanje poslano: 21. 11. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

O prevzemanju in domačenju terminov smo v Terminološki svetovalnici že pisali, npr. v odgovorih Pasaž, piaf, Pedelek. Prevzeti termini se lahko ohranijo v citatni obliki, pogosto pa se tudi pisno popolnoma prilagodijo slovenskemu jeziku. Oblika termina, ki jo predlagate (sgrafito), je samo delno podomačena: poenostavljen je soglasniški sklop -ff-, ni pa podomačen sklop v vzglasju (sg-). Pri domačenju zapisa bi bilo zato smiselno prevzeti termin popolnoma podomačiti, tj. zgrafito.

Pri pregledu besedil smo našli tudi sinonim za termin sgraffito, in sicer vrezanka, ki se pojavlja tudi v strokovnih besedilih, npr. v diplomskem delu Vesne Filipič Cerkev sv. Jožefa delavca in sv. Barbare v Idriji (2015, str. 65) in v članku Božene Hostnik in Vita Hazlerja Hmeljske sušilnice v Spodnji Savinjski dolini (2017, str. 524). Po našem mnenju je vrezanka ustrezno domače poimenovanje za zgoraj opisani umetnostnozgodovinski pojem.