Pasaž, piaf

Opis terminološkega problema:

Katera oblika terminov, ki poimenujeta način gibanja konjev, je pravilna: passage ali pasaž in piaffe ali piaf?

enlightened Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin pasaž je v Glosarčku izrazov konjeniške terminologije definiran kot 'gibanje v kasu, ki ima izrazito in podaljšano fazo lebdenja, zadnje noge pa pri tem ne nosijo le teže, temveč jo tudi izraziteje odrivajo', termin piaf pa kot 'vzvišeno gibanje v taktu, ki se odvija skoraj na mestu, diagonalna para nog se izmenično dvigata tako kot v kasu, vendar brez faze lebdenja'.

Ker prevzete termine po Slovenskem pravopisu v izgovoru in pisavi načeloma domačimo, priporočamo podomačeni obliki pasaž in piaf. Piaf se izgovarja [pjáf], rodilniška oblika je piafa – takšen izgovor oz. sklanjatveni vzorec so potrdili trije strokovnjaki s področja konjeništva. V strokovnih besedilih se sicer pojavijo tudi oblike, kjer se osnova konča na samoglasnik in se podaljšuje z -j-, tj. piafe, piafeja, pri čemer iz zapisa ni mogoče ugotoviti, ali se ta dvojnica izgovarja [pjafé] ali [pjáfe] ali sploh na oba načina. Pri prvi izgovorni varianti bi lahko šlo za neposredno prevzemanje iz francoščine (piaffé in piaffer [pja'fe]), pri drugi pa za prevzemanje prek drugih jezikov, najverjetneje nemščine (Piaffe, izgovor [pˈafə]) ali angleščine (v ang. npr. se pojavljajo variantni izgovori in zapisa piaffe [pɪˈæf] in [pjˈæf] ter piaffer [pɪˈæfə]), ali pa za vpliv citatnega zapisa (piafe in piaffe) na izgovor ali pa součinkovanje obeh vplivov). Obe priporočeni obliki, pasaž in piaf, sta potrjeni tudi v strokovnih besedilih, gl. npr. program za trenerje jahanja Konjeniške zveze Slovenije in specializirani korpus Konji.

Citatni izrazi, kot sta passage in piaffe, so najpogosteje le začasna poimenovalna rešitev, ki jih praviloma nadomesti podomačena oblika. Citatni izrazi se lahko jezikovnemu sistemu prilagodijo le delno, in sicer s pregibalnimi vzorci, npr. management > managementa, passage > passagea, lahko pa je prilagoditev popolna, npr. management > menedžment, passage > pasaž. Pogosto se izkaže, da je delna prilagoditev prva faza v procesu podomačevanja, ki ji sledi popolna prilagoditev. Pri zapisu piaf sicer še ne gre za popolno podomačitev, pač pa za vmesno stopnjo: popolnoma podomačen zapis bi bil pjaf (podoben primer iz Slovenskega pravopisa je pjero ob varianti pierot), ki pa se v strokovnih in splošnih besedilih ne pojavlja in ga zato ne priporočamo.