Skip to main content
Onesnaževalo

Opis terminološkega problema:

Na vas se obračam s prošnjo za strokovno pojasnilo. Menim, da je termin onesnaževalo, ki označuje škodljivo snov, ki se v okolje sprošča zaradi dejavnosti človeka, nepravilno oblikovan. Ustrezneje bi se mi zdelo govoriti o onesnažilu. Nimam nobenega strokovnega znanja o tvorjenju besed, a vendar – zakaj tako zapleteno, razvlečeno, če je mogoče povedati tudi krajše? Mar gre za razlikovanje med onesnaženjem in onesnaževanjem? Mar dušikov oksid ali prašni delci onesnažijo večkrat, ponavljajoče? V slovarjih na portalu Fran sem našel onesnažilo v Botaničnem terminološkem slovarju, onesnaževalo pa v Farmacevtskem terminološkem slovarju 2, ki usmerja na kontaminanta.

Vprašanje poslano: 13. 7. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Onesnaževalo in onesnažilo sta v okoljski terminologiji sinonima, kar potrjuje tudi priročnik Okoljski pojavi in pojmi (Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2002, str. 141). Sinonimija med poimenovanjema je vzpostavljena tudi v predavanjih S. Medveda Okolje in okoljevarstvo (str. 10): »Onesnaževala (tudi onesnažila, polutanti) so snovi, ki poslabšajo kakovost okolja, vplivajo na počutje in zdravje ljudi in živih bitij, vrednost premoženja. Izvirajo iz onesnaževalcev – povzročiteljev onesnaževanja.« Tretji termin, ki označuje isti pojem, je torej polutant. V Kemijskem slovarju je naveden še četrti sinonim – onesnaževalec, ki so ga avtorji slovarja določili kot prednostnega. Menimo, da je med onesnaževalcem in onesnaževalom oz. onesnažilom treba razlikovati, kar je razvidno tudi iz zgornje definicije.

Razlikovanje potrjuje tudi seznam izrazov na spletni strani Slovenskega društva za zaščito voda, kjer sta navedeni poimenovanji onesnaževalo in onesnažilo z razlago 'odpadni material, ki onesnaži (onesnažilo) oziroma onesnažuje (onesnaževalo) okolje (zrak, vodo ali zemljino)'. Onesnaževalec pa je samostojen termin z razlago '/o/seba ali organizacija, ki povzroča onesnaževanje okolja (zraka, vode ali zemljine)'. Dodajmo še, da je polutant na tem seznamu označen kot nepravilni izraz; dejansko gre za sinonim, ki je prevzeto poimenovanje.

Onesnaževalo in onesnažilo sta glagolski izpeljanki, pri čemer je onesnažilo tvorjeno iz dovršne oblike onesnažiti, ki ima v SSKJ2 razlago: 'narediti kaj nečisto, umazano, navadno zdravju škodljivo'; onesnaževalo pa iz nedovršne oblike onesnaževati: 'delati kaj nečisto, umazano, navadno zdravju škodljivo'. Raba v strokovnih besedilih potrjuje obe obliki, vendar se zdi, da je nekoliko pogostejši termin onesnaževanje (ki se pojavlja npr. v Geografskem terminološkem slovarju, Urbanističnem terminološkem slovarju). Tudi v Botanični terminološki slovar je vključeno onesnaževanje okolja, kjer je v definiciji poudarjen daljši negativni vpliv na kakovost okolja, zaradi česar je v primeru škodljivega vpliva na okolje to ustreznejša izbira. Posledično je pogostejše tudi onesnaževalo, saj sodi v isto besedno družino.

V vprašanju ste posebej omenili tudi Farmacevtski terminološki slovar 2, v katerem iztočnica onesnaževalo usmerja na kontaminant, pri katerem je tudi definicija. Avtorji slovarja so torej kontaminant določili kot prednosti termin, ki v farmaciji označuje drug pojem kot onesnaževalo na področju okolja. Definicija kontaminanta je namreč 'neželena, nenamerno vnesena snov ali mikroorganizem v izdelku, prostoru ali na mestu izdelave', torej pri proizvodnji zdravil.

V okoljski terminologiji se torej uporabljata tako onesnaževalo kot onesnažilo. Kot ste ugotovili že sami, v rabi prevladuje onesnaževalo, ki pa ga lahko popolnoma neproblematično zamenjate z onesnažilom.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer