Letalnik

Opis terminološkega problema:

Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več posameznikov) prišli predlogi za zamenjavo izraza zrakoplov z letalnikom. Ob začetku delovanja takratne Republiške uprave za zračno plovbo leta 1991 se je za vse naprave za letenje po zraku uveljavil izraz zrakoplov, ki se od takrat uporablja v vseh pravnih aktih Republike Slovenije in prevodih predpisov EU. Na prelomu tisočletja je skupina strokovnjakov, ki je pripravljala Slovenski letalski leksikon, predlagala zamenjavo zrakoplova z letalnikom. Na Republiški upravi za zračno plovbo se z menjavo termina niso strinjali in so še naprej uporabljali zrakoplov. Sicer je letalnik za ang. aircraft uporabljen tudi v Letalskem razlagalnem slovarju iz leta 2009, prav tako so termin letalnik uveljavili na Fakulteti za strojništvo UL. Prosimo vas za mnenje, če je zamenjava zrakoplova z letalnikom primerna.

Vprašanje poslano: 16. 9. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V veljavnem Zakonu o letalstvu se kot krovni pojem za vse naprave za letenje po zraku uporablja termin zrakoplov, ki pa mu nasprotuje več strokovnjakov, tudi s Fakultete za strojništvo UL, ki je z Oddelkom za letalstvo gotovo eno od središč stroke. Zanimiv je pogled v Korpus akademske slovenščine, kjer ima zrakoplov 6994 zadetkov, letalnik pa le 2377, vendar se po podrobnejšem pregledu izkaže, da se oba termina sicer pojavljata v zaključnih delih različnih fakultet, a so se na Fakulteti za strojništvo poenotili in uporabljajo letalnik. Na večjo pogostnost zrakoplova pa gotovo vpliva dejstvo, da je uporabljen v Zakonu o letalstvu in drugih uradnih dokumentih.

V Letalskem razlagalnem slovarju D. Gregla (Ljubljana, 2009) je letalnik razložen kot 'naprava za letenje, ki jo obdrži v zraku aerostatični ali aerodinamični vzgon', angleški ustreznik je aircraft, zrakoplov pa kot 'letalnik, lažji od zraka, z lastnim pogonom, ki se lahko krmari in ima ogrodje, da obdrži stalno obliko', angleški ustreznik je airship, ima pa še dva sinonima, in sicer cepelin ter zračna ladja. V tem slovarju sta torej letalnik in zrakoplov dva različna pojma, pri čemer je zrakoplov razumljen kot vrsta letalnika in ne kot krovni pojem.

V zadnjih letih se je za letalo brez posadke, ki ga vodi pilot z oddaljenega mesta, uveljavil termin brezpilotni letalnik, več o tem v odgovoru Brezpilotni letalnik v terminološki svetovalnici.

V IATE je kot ustreznik za ang. aircraft naveden zrakoplov (je pa v opombi omenjen tudi letalnik), kar je v skladu z rabo v slovenskih pravnih besedilih. Termin zrakoplov je torej ustaljen v pravnih besedilih, medtem ko mu v matični stroki, tj. letalstvu, mnogi nasprotujejo in predlagajo terminološko intervencijo, torej menjavo ustaljenega termina. Intervencije so praviloma uspešne le, če se dovolj velik del stroke glede predloga poenoti (glej npr. terminološki odgovor Oljka, oljčno olje). V konkretnem primeru ne gre za nov predlog, saj so menjavo termina strokovnjaki predlagali že pred skoraj dvajsetimi leti (ob pripravi Slovenskega letalskega leksikona).

Argument za zamenjavo termina, ki se pogosto pojavlja, je, da naprave za letenje niso plovila (iz istega razloga je sporna tudi npr. zračna plovba). Plovba in letenje se v fizikalnem smislu razlikujeta, zato je poimenovanje plovba za označevanje premikanja po zraku manj primerno. Pri ustaljenih terminih sicer nikakor ni nujno, da jih razumemo dobesedno (v tem primeru bi bili recimo vsi metaforični termini nefunkcionalni), vendar pa je poimenovanje zrakoplov po več desetletjih za strokovnjake očitno še vedno moteče. Glede na to, da večina sorodnih terminov pripada isti besedni družini oz. izhaja iz letenja (npr. letalo, letalstvo, letalsko osebje, letališče), se nam zdi terminološka intervencija, s katero bi zrakoplov zamenjali z letalnikom, smiselna. V prid temu govori tudi relativna uveljavljenost termina brezpilotni letalnik. Kot smo že omenili, pa je uspešnost terminološke intervencije v veliki meri odvisna od tega, če se s predlagano zamenjavo strinja večji del stroke.