Brezpilotni letalnik

Opis terminološkega problema:

Zanima nas, katero slovensko ustreznico nam predlagate za angleški termin drone, ki označuje letalo brez posadke, ki ga pilot vodi z oddaljenega mesta. Ali obdržimo dron ali uporabimo rajši trot

enlightened Vprašanje poslano 6. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Pojma, po katerem sprašujete, ne označuje le angleški termin drone, ampak več poimenovanj, npr. unmanned aerial vehicle, remotely piloted aircraft, pilotless aircraft, UAV. Množica poimenovanj se je prenesla tudi v slovenščino, saj raba za ta pojem potrjuje več terminov, npr. dron, trot, brezpilotno letalo, brezpilotni letalnik, brezpilotnik, BPL.

Pojem je sicer najbolj poznan v vojaškem kontekstu, uporablja pa se za različne namene, npr. za opazovanje površja Zemlje, prevoz manjših pošiljk. Ne smemo ga zamenjevati z vodenim oborožitvenim sistemom niti z radijsko vodenim modelom, pri katerem je vodenje neposredno, kar pomeni, da je model stalno v vidnem polju.

Termine, ki označujejo ta pojem, potrjujejo različni slovarji. V Terminološkem slovarju avtomatike je  vzpostavljeno sinonimno razmerje med brezpilotnim letalom in robotskim trotom, pri čemer je nadrejeni termin brezpilotno letalo ('letalo, ki ga vodi računalnik v njem ali ga daljinsko vodi pilot na zemlji ali v drugem letalu'). V Slovensko-angleškem vojaškem priročnem slovarju angleškemu drone prav tako ustreza brezpilotno letalo, v Letalskem razlagalnem slovarju z ustreznicami v angleščini (D. Gregl, 2009) pa mu ustreza zveza letalnik brez pilota ('letalnik, opremljen z napravo, ki je vnaprej programirana za samodejno krmarjenje pri določeni nalogi, ali radijsko krmarjen s tal').

V splošnih slovarjih med iztočnicami ni ne drona ne trota, pač pa najdemo izraze letalo (po SSKJ 'motorno zračno vozilo, težje od zraka'), letalnik (po SNB 'zračno vozilo') in brezpiloten (po SSKJ 2 'ki je brez pilota, posadke'). Zvezi brezpilotno letalo in brezpilotni letalnik se pojavljata med zgledi, in sicer prvi pri samostalniški iztočnici letalnik, drugi pa pri pridevniški iztočnici brezpiloten.

Glede na zapisano bi poimenovanji dron in trot že lahko opredelili kot manj priporočljivi. Dron je poimenovanje, prevzeto iz tujega jezika, ki se je pisno in govorno prilagodilo slovenskemu jeziku. Trot je slovenski prevod angleškega termina drone. Naj omenimo, da je poimenovanje metaforično, motivirano s čebelarsko terminologijo (prim. slovarski sestavek trot v Čebelarskem terminološkem slovarju).

Ostaneta še zvezi brezpilotno letalo in brezpilotni letalnik. Razmerje med letalom in letalnikom je razmerje pod- in nadrejenosti. Glede na Letalski razlagalni slovar je letalnik (ang. aircraft) 'naprava za letenje, ki jo obdrži v zraku aerostatični ali aerodinamični vzgon', letalo (ang. airplane) pa je 'letalnik, težji od zraka, ki dobi potreben aerodinamični vzgon na krilu, ki se giblje skozi zrak'. Letalo je torej vrsta letalnika.

Na pojmovni ravni gre za dva pojma, brezpilotni letalnik in brezpilotno letalo. Brezpilotno letalo označuje samo letalo in je verjetno najpogostejša vrsta brezpilotnega letalnika. Od tod velika pogostost tega poimenovanja v rabi. Brezpilotni letalnik pa označuje vse letalnike (ali zrakoplove ali zračna plovila – gre za sopomenke), težje in lažje od zraka.

V potrditev temu, da so brezpilotni tako letalniki, težji od zraka, torej letala, kot tudi letalniki, lažji od zraka, navajamo še magistrsko delo G. Hafnerja Vojaški brezpilotni letalski sistemi – taktični vidik, mednarodnopravni in etični izzivi (2011, str. 14), v katerem lahko preberemo »Brezpilotni letalnik je zračno plovilo (helikopter, letalo s fiksno geometrijo kril ali plovilo, lažje od zraka)«.

Če odgovor strnemo: predlagamo, da za angleški drone uporabite slovenski termin brezpilotni letalnik. Raba potrjuje tudi enobesedni termin brezpilotnik, ki je nastal s postopkom poenobesedenja ali univerbizacije, in kratico BPL. Kadar pa je kontekst specifično vezan samo na eno vrsto brezpilotnih letalnikov, tj. na brezpilotno letalo, za angleški drone lahko uporabite tudi termin brezpilotno letalo