Interoperabilnost (informacijska tehnologija)

Opis terminološkega problema:

V tehničnem odboru SIST/TC ITC – Informacijska tehnologija na Slovenskem inštitutu za standardizacijo – so strokovnjaki (člani odbora) zavzeli različna stališča glede ustreznika angleškega termina interoperability, ki označuje 'sposobnost sistema ali izdelka, da brez posebnega napora potrošnika deluje z drugimi sistemi ali izdelki' (IEEE Standards University). Predlagajo naslednje ustreznike: medobratovalnost, interoperabilnost ali medopravilnost.

Naš namen je, da se ustreznik za interoperability poenoti, zato vas prosimo, če nam lahko sporočite, kateremu ustrezniku bi vi dali prednost in zakaj tako menite.

Vprašanje poslano: 7. 5. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Vaša terminološka zagata je pravzaprav zelo tipična. Znašli ste se v dilemi, ali pojem poimenovati s t. i. mednarodnim poimenovanjem interoperabilnost ali z neprevzetima različicama medobratovalnost oz. medopravilnost. Mednarodna poimenovanja so učinkovita, saj pojem označijo nedvoumno. Pri neprevzetih različicah, ki se sčasoma pojavijo ob mednarodnem poimenovanju, se sporočilna obvestilnost poimenovanja razvije postopoma. Do takrat se ob poimenovanju običajno pojavlja tudi angleški termin v oklepaju.

To praviloma velja za nove pojme, v vašem primeru pa ne gre za nov pojem. Interoperabilnost je namreč vključena že v SSKJ2, v katerem je razložena kot 'dejstvo, da je kaj interoperabilno', pridevnik interoperabilen pa je razložen kot 'ki se da povezati, lahko deluje skladno z drugim'. Kot nadrejeni sinonim za interoperabilen je naveden pridevnik povezljiv. Pri interoperabilnosti pa sinonima povezljivost ni. Kljub temu se povezljivost za angleški termin interoperability pojavlja, vendar se ni ustalila, gl. npr.  magistrsko delo S. Smonkarja Analiza potrebnih prilagoditev slovenskih poslovnih bank iz naslova prilagajanja zahtevam Uredbe EMIR (2016, npr. str. 10). Pojavlja se, sicer redkeje, tudi dvobesedni termin medsebojna povezljivost, gl. npr. diplomsko delo M. Klopčiča Razvoj sistema za zajem registracij delovnega časa (2008, npr. str. 35).

Pojem se uporablja na različnih področjih. Na vprašanje o najprimernejšem ustrezniku za interoperability smo v terminološki svetovalnici že odgovarjali, in sicer so se na nas obrnili vojaški strokovnjaki. Predlagali smo jim ustreznik interoperabilnost. V Urbanističnem terminološkem slovarju pa angleškemu terminu interoperability ustreza medopravilnost ('možnost povezovanja podatkovnih baz in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in poveča dodano vrednost podatkovnih baz in storitev'). Zanimivo je, da interoperabilnost ni navedena niti kot sinonim. V Islovarju je stanje nekoliko drugačno – povezljivost in medobratovalnost sta navedena kot enakovredna ustreznika za interoperability, podrejeni sinonimi pa so interoperabilnost, skupna obratovalnost in medsebojna obratovalnost.

Tudi v IATE je za področje informacijske tehnologije navedenih več slovenskih ustreznikov za interoperability, in sicer interoperabilnost, medobratovalnost in povezljivost s stopnjo zanesljivosti 3 od 5 ter skupna uporabnost in medsebojna združljivost s stopnjo zanesljivosti 2.

Za angleški termin interoperability je v rabi več slovenskih ustreznikov, kar lahko onemogoča učinkovito sporazumevanje. Zato razumemo vašo željo, da bi se za interoperability uporabljal en slovenski ustreznik (naj opozorimo, da se tak terminološki dogovor lahko sprejme samo na področju, na katerem strokovnjaki želijo urediti terminološko rabo). Po našem mnenju bi to vlogo lahko še naprej najučinkoviteje opravljal termin interoperabilnost, ki je ustaljen kljub terminološkim intervencijam, ki so se pojavljale z namenom njegove nadomestitve. Medopravilnost in medobratovalnost torej nista neustrezna predloga, je pa res, da na vašem področju zaenkrat nista uspela uspešno nadomestiti interoperabilnosti.